høst 2024
REL-3056 Prosjektplanlegging i religionsvitenskap - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på masterprogram i religionsvitenskap og for lektorstudenter med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet lærer studentene å utvikle en plan for et religionsvitenskapelig forskningsprosjekt. Arbeidet vil bestå i 1) innlesning i et emneområde, 2) valg av kilder, og relevante metodiske og teoretiske perspektiver, 3) utvikling av forskningsspørsmål og en plan for arbeidet med prosjektet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • det valgte temaområdet
 • relevante kilder, metoder og teori for det aktuelle prosjektet
 • grunnleggende krav til prosjektbeskrivelser

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forholde seg selvstendig og kritisk til forskningsbidrag på det aktuelle området
 • avgrense og definere et emne
 • formulere en klar vitenskapelig problemstilling som er produktiv og realistisk i forhold til det valgte området

Kompetanse

Studenten har:

 • elementære kunnskaper i vitenskapelig prosjektutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er normalt norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamenspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 20 timer seminar, med fokus på ulike steg i utviklingen av en prosjektbeskrivelse, samt på felles pensum. Seminarundervisning erstattes av individuell veiledning, dersom antall påmeldte studenter er mindre enn fire. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse på saminarene.

I tillegg gis det individuell veiledning, knyttet til to (av tre) arbeidskrav (totalt ca. 10 timer i løpet av semesteret). Veileder oppnevnes ved semesterstart, basert på valg av tema og instituttets ressurser.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av tema Godkjent – ikke godkjent
En oversikt over aktuell forskning Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgaver, med gitte frister, blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Mer info om vurderingsform oppgave

En semesteroppgave (prosjektbeskrivelse) på ca. 4000 ord (tilsvarer ca. 10 sider), som leveres mot slutten av semesteret.

Felles pensum ca. 750 sider. Selvvalgt pensum ca. 1000 sider.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: REL-3056
 • Tidligere år og semester for dette emnet