vår 2023
REL-2006 Tematisk fordypning 1 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap, og obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og inngå i andre studieprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som en eller flere av instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema for fordypningen gjøres i samråd med den av de fagansatte som utpekes som din veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet, skrive et essay og holde et foredrag om det.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • forskningshistorien og empiriske funn på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • aktuelle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskingsfelt
 • sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for forskningshistorien, empiriske funn og aktulle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • presentere og reflektere kritisk over sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • forberede og gjennomføre et faglig foredrag

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, forelesing og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, bruk av bilder og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med og presentasjoner av utkast til ulike deler av foredraget. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme forskningsfelt), til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Undervisningen i emnet er tilpasset praksisperioden i femte semester for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 10.05.2023 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Oppgave 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 22.05.2023 10:00
1/1 40 Minutter A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tematisk avgrensning og ferdig pensumliste Godkjent – ikke godkjent
Et sammendrag av foredrag Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: tematisk avgrensning og ferdig pensumliste.
 • Arbeidskrav 2: et sammendrag av foredraget (ca. 500 ord) med sentrale problemstillinger det vil ta opp.

Frister for levering av arbeidskravene oppgis ved semesterstart.


Mer info om vurderingsform oppgave

Én uke før muntlig eksamen leverer studenten inn i Wiseflow et manus (semesteroppgave) på til sammen 3200 ord (ca. 8 sider) med tilhørende PowerPoint. Tema godkjennes av veileder.

Felles pensum ca. 250 sider. Selvvalgt pensum ca. 750 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Studenten holder foredrag over innsendt manus (semesteroppgave) på 30 minutter, etterfulgt av ca. 15 minutter til spørsmål og diskusjon.

Det gis én samlet karakter. Muntlig eksamen kan justere resultatet én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-2006
 • Tidligere år og semester for dette emnet