høst 2024
REL-2006 Fordypning i religionsvitenskap 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet er anbefalt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap, og obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og inngå i andre studieprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Emnet gir deg anledning til fordypning i et religionsvitenskapelig tema knyttet til et forskningsfelt som instituttets fagansatte arbeider med. Valg av tema gjøres i samråd med veileder. Gjennom emnet får du formulere ditt eget fokus, finne ditt eget pensum, lese deg opp på forskningen på det valgte feltet og holde et foredrag om det.

Aktuelle fordypningsfelt vil variere noe fra semester til semester, men inkluderer blant annet:

Religiøse retninger: Kristendom, hinduisme, buddhisme, samisk samtidsreligion og annen urfolksreligion, nyreligiøsitet, antikkens religioner.

Tematisk fokus: Religion og politikk, økonomi, media, populærkultur, kjønn, mangfold, musikk, drømmer, natur og klima, vitenskap, profesjonsutøvelse, kropp og materialitet, lidelse og det ondes problem, det hellige, estetisk erfaring, mystikk.

Faglige tilnærminger: Etnografiske studier, historiske studier, dokumentanalyse, mediastudier, filologiske metoder, tekstfortolkning, kognitiv religionsvitenskap, digital humaniora, fenomenologi, hermeneutikk, religionsfilosofi, diskursanalyse.

Det tilbys flere fordypningsemner på 2000- og 3000-nivå. For hvert emne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • forskningshistorien og empiriske funn på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • aktuelle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskingsfelt
 • sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for forskningshistorien, empiriske funn og aktulle problemstillinger på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • presentere og reflektere kritisk over sentrale teorier og metoder på et avgrenset religionsvitenskapelig forskningsfelt
 • forberede og gjennomføre et faglig foredrag

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Emnet består av cirka 10 timer seminar om ulike steg i forskningsprosessen, forelesing og formalia (deriblant bruk av kilder og referanser, bruk av bilder og forskningsetikk). Seminaret omfatter arbeid med og presentasjoner av utkast til ulike deler av foredraget. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om temaet man har valgt, individuelt eller i grupper, til sammen cirka 10 timer i løpet av semesteret.

Undervisningen i emnet er tilpasset praksisperioden i femte semester for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 40 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 15.11.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tematisk avgrensning og ferdig pensumliste Godkjent – ikke godkjent
Et sammendrag av foredrag Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Oppgaver med gitte frister. Oppgavene blir nærmere spesifisert av faglærer ved semesterstart.

Mer info om vurderingsform oppgave

En oppgave (manus til foredrag) på til sammen 3200 ord (ca. 8 sider) med tilhørende PowerPoint. Tema godkjennes av veileder. Oppgaven leveres inn på gitt dato i slutten av semesteret.

Felles pensum ca. 250 sider. Selvvalgt pensum ca. 750 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en måned etter semesterstart.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Studenten holder foredrag over innsendt oppgave (manus) på 30 minutter, etterfulgt av ca. 15 minutter til spørsmål og diskusjon.

Det gis én samlet karakter. Muntlig eksamen kan justere resultatet én karakter opp eller ned.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-2006
 • Tidligere år og semester for dette emnet