høst 2024
REI-3901 Masteroppgave i reiselivsledelse - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REI-3201 Reiselivsledelse, REI-3202 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning, REI-3203 Risikostyring og opplevelsesproduksjon, REI-3204 HR i reiseliv, REI-3205 Reiselivsmarkedsføring

Innhold

Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige prinsipper og metoder, og skal bygge på teoretisk innsikt. Oppgaven kan være et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Med sistnevnte menes det at oppgaven kan fokusere på praktiske utfordringer for en bedrift, destinasjonsselskap eller andre organisasjoner som jobber med reiseliv. Oppgaven skal uansett oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både med hensyn til problemstilling, metodebruk, analyseformer og innhold.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for metoder, teori og eksisterende forskning på fagområdet
 • formulere forskbare problemstillinger og tilpasse disse til tilgjengelige data
 • analysere tilgjengelig data

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge og gjennomføre en vitenskapelig undersøkelse fundamentert på eksisterende teori og forskning som studenten selv har funnet fram til
 • bruke teori og eksisterende forskning i analyser av foreliggende eller selvproduserte data på en slik måte at det tilfredsstiller grunnleggende vitenskapelige krav

Generell kompetanse

Studenten kan

 • vurdere og bruke forskningarbeid og vitenskapelige artikler gjort av andre til å belyse utfordringer og problemstillinger som er relevant i reiselivsnæringen
 • bidra med avansert forskningskompetanse i nytenkning og innovasjonsprosesser slik at studenten på sitt spesialfelt kan bidra til økonomisk, kulturell eller miljømessig bærekraft

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av kollektiv og individuell veiledning. Studenten får tildelt individuell veileder for mastergradsoppgaven etter å ha bestått minimum 40 studiepoeng av studiet. Det arrangeres samlinger i skriveperioden hvor studentene får mulighet til å presentere og diskutere masterprosjektet med studenter og faglærere, med spesiell vekt på å utvikle arbeidet til en ferdig masteroppgave. Nettbasert læringsplattform anvendes til å støtte for eksempel kommunikasjon, samarbeid og læring.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 2 Timer A–E, stryk F
Oppgave 1/2 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på fellesaktiviteter (samling, undervisning, seminararb) - 70%

Mer info om vurderingsform oppgave

Mastergradsoppgaven kan skrives alene eller i grupper på to studenter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Kandidater som har skrevet mastergradsoppgaven i gruppe, er sammen under den muntlige drøftingen av denne.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emne.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: REI-3901
 • Tidligere år og semester for dette emnet