høst 2023
REI-3204 HR i reiseliv - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Innhold

Emnet vektlegger at studentene skal tilegne seg teoretiske og analytiske egenskaper som omsettes til praktiske ferdigheter når det gjelder å lede mennesker med ulik kultur og språkbakgrunn. Følgende delemner vil bli undervist om i undervisning og gruppearbeid

 • Konflikthåndtering
 • Lønns- og tariff-forhandlinger
 • Rekruttering og bemanningsreduksjoner
 • Personalpolitikk og relevante lover og forskrifter, blant annet innhold og fortolkning av arbeidsmiljøloven
 • Motivasjon og arbeidsmiljø

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for og bruke grunnleggende og avanserte teorier om ledelse av de menneskelige ressurser i en reiselivsbedrift
 • redegjøre for, anvende og fortolke sentrale lover og forskrifter som er relevant for personalledelse i opplevelsesbedrifter
 • redegjøre for grunnleggende og avanserte teorier innenfor forhandlingsteknikk med norske rammebetingelser i en tverrkulturell kontekst hvor mange ansatte kan ha ulik språk og kulturbakgrunn
 • redegjøre for og bruke internasjonale systemer for rekruttering og personalutvikling samt foreta analyser av for eksempel testresultater

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og lede HR arbeid i reiseliv- og opplevelsesbedrifter
 • tilpasse og lede organisatoriske prosesser med mål om å få det beste ut av de ansatte
 • redegjøre for og anvende moderne metoder for selektering og optimal rekruttering

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over og analysere opplæring og personalutviklingssystemer med mål om godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere
 • gjennom gode analyser og kjennskap til formelt rammeverk bidra til samarbeid med ansatte og arbeidstakerorganisasjoner
 • videreutvikle og tilpasse egen kompetanse på personalfeltet slik at organisasjonen forbedres både med hensyn til effektivitet og trivsel på arbeidsplassen
 • bidra med avansert kompetanse og nytenkning i innovasjonsprosessen som kan bidra til bedrede sunne arbeidsmiljø, kompetanseheving og profesjonalisering av reiselivsbransjen på bedrift og destinasjonsnivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis omtrent 20 timer undervisning. Her vil det være tradisjonelle forelesninger som redegjør for grunnleggende teorier og hva som skjer på forskningsfronten innen ledelse av de menneskelige ressursene. Det kan også bli brukt simuleringer og rollespill som supplement til forelesninger. Dette vil gjelde både i forhold til selekteringsmetoder og forhandlingsstrategi. For opplæringsprogrammer vil undervisningen suppleres med gruppearbeid og praktisk trening i formidling. Dette vil bidra til at kunnskapsmålene utvikles til konkrete praktiske ferdigheter og på sikt generell kompetanse som betyr at man bruker kunnskap og ferdigheter til å analysere og løse nye utfordringer. Undervisningen vil være preget av dialog og diskusjoner basert på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes praktiske erfaringer slik at det utvikles kunnskap horisontalt. Det innebærer at tilrettelegging for læring og kunnskapsutveksling mellom studenter er viktig.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 19.10.2023 09:00 (Utlevering)
09.11.2023 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på samling og undervisning - 70% Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsoppgaver og gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på samling og undervisning - 70%
 • Arbeidsoppgaver og gruppearbeid

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-3204
 • Tidligere år og semester for dette emnet