høst 2023
REI-3203 Risikostyring og opplevelsesproduksjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Innhold

Emnet vektlegger å skape avanserte ferdigheter om oppbygging og bruk av kompliserte risikostyringssystemer som tar hensyn til de spesielle kravene i reiselivsbransjen. Mer presist må risikostyring sees i sammenheng med at risiko kan være en del av opplevelsen i forhold til hvilke følelser man ønsker å fasilitere hos kundene. Dette kan for eksempel være følelsen av ro, spenning, tilstedeværelse, intens konsentrasjon og mestring etter utfordring. Dette kan bety at systemet må tuftes på større aksept for risisko og med større krav til kommunikasjon av risikonivå sammenlignet med andre bransjer. På den annen side er det like ofte turprodusentenes oppgav å redusere spenning og selge trygghet. Dette kan for eksempel dreie seg om tilrettelegging og bruk av kompetanse slik at gjester får oppleve å være i omgivelser de normalt ikke kan oppsøke på egen hånd. Kort sagt vil en stor del av kundene ønske at bedriftene skaper opplevelser som har høy score både på at det er morsomt og at det er sikkert. I dette faget vil man også lære om juridiske krav til sikkerhetssystemer, andre lands sikkerhetssystemer og de viktigste teoretiske og forskningsmessige bidragene innenfor fagfeltene riskikostyring og opplevelsesproduksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for og bruke grunnleggende og avanserte teorier innenfor risikostyring slik at det kan tas hånd om praktiske utfordringer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet
 • redegjøre for og anvende sentrale lover og forskrifter som er relevant for risikostyring i opplevelsesbedrifter
 • redegjøre for grunnleggende og avanserte teorier innenfor opplevelsesproduksjon og kunne bruke disse for å analysere nye og etablerte opplevelsesprodukter
 • redegjøre for og bruke internasjonale systemer for risiko- og kvalitetsstyring for reiseliv

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og lede HMS arbeid i reiseliv- og opplevelsesbedrifter på alle nivåer
 • tilpasse og lede organisatoriske prosesser innen risikoidentifikasjon, risikoanalyse og sikkerhetsplanlegging i en bedrift og samtididg ivareta opplevelsesdimensjonen
 • bruke sin kunnskap om norske og internasjonale sikkerhetssystemer til å videreutvikle bedriftsinterne systemer eller bistå andre bedrifter eller klynger

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over og analysere sikkerhetssystemer med mål om riktig balanse mellom opplevelse og sikkerhet samt bruke denne kompetansen til å heve det generelle kvalitetsnivået
 • gjennom gode analyser utøve samarbeide med ansatte for å optimalisere bruk og effekt av sikkerhetssystemer
 • videreutvikle og tilpasse egen kompetanse på basis av endrede rammebetingelser og nye erfaringer slik at sikkerhets- og kvalitetssystemer kontinuerlig forbedres
 • bidra med avansert kompetanse og nytenkning i innovasjonsprosesser som kan bidra til økt sikkerhet og generell kvalitet i reiselivsbransjen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis omtrent 20 timer undervisning. Her vil det være tradisjonelle forelesninger som redegjør for grunnleggende teorier og hva som skjer på forskningsfronten innen utvikling av risikostyringssystemer, sikkerhetsforståelse og opplevelsesproduksjon. I tillegg vil det arbeides med systemutvikling og sikkerhetsplanlegging for konkrete aktiviteter/produkter i grupper. Dette vil bidra til at kunnskapsmålene utvikles til konkrete praktiske ferdigheter og på sikt generell kompetanse som betyr at man bruker kunnskap og ferdigheter til å analysere og løse nye utfordringer. Undervisningen vil være preget av dialog og diskusjoner basert på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes praktiske erfaringer slik at det utvikles kunnskap horisontalt. Det innebærer at tilrettelegging for læring og kunnskapsutvikling mellom studenter er viktig. Her er det også et mål å skape nettverk slik at studentene kan fortsette samarbeidet etter endt studie og derigjennom heve sikkerhetsnivået i bedriftene man jobber i og i bransjen generelt.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 10.11.2023 09:00 (Utlevering)
01.12.2023 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på samling og undervisning - 70% Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsoppgaver og gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltakelse på samling og undervisning - 70%
 • Arbeidsoppgaver og gruppearbeid

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-3203
 • Tidligere år og semester for dette emnet