vår 2024
RAD-2640 Bacheloroppgave - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger, RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler, RAD-2130 MR, RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling, RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen, RAD-2610 Stråleterapi og nukleærmedisin, RAD-2620 Praktisk Radiografi 4 - spesialisering, RAD-2630 Kvalitetssikring, innovasjon og helseteknologi

Innhold

Studentene skal utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave. Emnet vektlegger vitenskapelig arbeidsmetode som utforming av prosjektskisse, kildesøk, datainnsamling, analyse, framstilling av resultat, forskningsmetodisk- og etisk refleksjon og diskusjon. Oppgaven skal ha tilknytning til utøvelsen av radiografifaget.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har kunnskap om forskningsprosessen, forskningsetikk og vitenskapsteori
 • har kunnskap om forskningsmetoder
 • kjenner til egen profesjons oppgaver og ansvarsområder i et organisatorisk administrativt og samfunnsmessig perspektiv
 • har kunnskap om profesjonens rolle og ansvar knyttet til forskning- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

 • kan utføre og dokumentere et selvstendig vitenskapelig arbeid i form av en bacheloroppgave
 • kan oppdatere seg og anvende ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan finne, kritisk vurdere og henvise til relevante kilder og fremstille dette slik at det belyser problemstilling
 • kan drøfte faglige spørsmål relatert til en vitenskapelig problemstilling

Generell kompetanse:

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid alene eller som deltaker i en gruppe i tråd med forskningsmetodiske og forskningsetiske krav og retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier og forelesninger

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/1 40 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 16.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Seminarfremlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Mer info om vurderingsform oppgave

Bacheloroppgave som skrives individuelt eller sammen med medstudent med fremlegg. Bacheloroppgaven må være bestått før studenten kan muntlig fremlegge oppgaven.

Den skriftlige oppgaven gis en midlertidig karakter som kan justeres etter fremlegget.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: RAD-2640
 • Tidligere år og semester for dette emnet