vår 2024
RAD-2630 Kvalitetssikring, innovasjon og helseteknologi - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., HEL-1700 Etikk, vitenskapsteori og forskningsmetode for helsefaglige bachelorutdanninger, RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler, RAD-2130 MR, RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling, RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper om radiograffaglig kvalitetssikring, helseteknologi og innovasjon i spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har kjennskap til og forstår betydningen av kvalitetssytemer som metoder i radiografifaget
 • har kjennskap til innovasjon i radiografifaget
 • har kunnskap om helseteknologi i radiografifaget
 • har kunnskap om veiledningsteorier og metoder, og kan forstå betydningen dette har for kommunikasjon og relasjonsbygging i kvalitetssikringsarbeid
 • kjenner til grunnleggende elementer og problemløsninger ved hjelp av kunstig intelligens
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk, lover og regelverk innenfor radiografi

Ferdigheter

 • kan vurdere risiko for uønskede hendelser for pasient, pårørende og ansatte, og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk innenfor radiografisk praksis
 • kan veilede, samhandle og initiere samhandling

Generell kompetanse

 • har innsikt i og kan bidra til kunnskapsutvikling innen medisinsk bildeframstilling og bildebehandling
 • kan formidle sentralt fagstoff og veilede i lærings-, mestrings-, og endringsprosesser
 • har innsikt i og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå
 • har innsikt i radiografens rolle i faglige beslutningsprosesser som for eksempel screeningsprogram og pakkeforløp
 • har innsikt i nasjonal og internasjonal profesjonsutøvelse
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid og veiledning

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 14.03.2024 09:00
40 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Veiledning av medstudenter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen i gruppe.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: RAD-2630
 • Tidligere år og semester for dette emnet