høst 2024
RAD-2620 Praktisk Radiografi 4 - spesialisering - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne..

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler, RAD-2130 MR, RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling, RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper og ferdigheter som må ligge til grunn for utøvelse av radiografifaget.

Hva lærer du

Kunnskap

 • kjenner til fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til ultralyd, intervensjon og mammografi.
 • har kunnskap om sosiale og helsemessige problemer, inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer.
 • kjenner til barn og unges rettigheter og behov ved bildediagnostiske undersøkelser
 • har kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering inngår uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder for å sikre likeverdige tjenester til alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om samers status som urfolk og om samers rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet
 • innsikt i sammenheng mellom helse, utdanning, arbeid og levekår for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

Ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer ut fra henvisning, berettigelse og pasientens kliniske tilstand
 • kan vurdere risiko og identifisere forverring i pasientens tilstand, komplikasjoner ved legemiddelbruk og kan iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak inkludert hjerte-lungeredning
 • kan formidle sentralt fagstoff, veilede og gi individtilpasset omsorg til pasienter og pårørende
 • kan beherske forberedelser og administrering av aktuelle legemidler, og kan identifisere komplikasjoner og iverksette tiltak
 • kan formidle og diskutere tekniske problemstillinger, og optimalisere den tekniske og diagnostiske bildekvaliteten
 • kan vurdere berettigelse og anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling, samt informere om medisinsk strålebruk
 • kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere
 • kan delta i kvalitetskontroll av apparater og utstyr
 • kan under veiledning anvende apparater og utstyr som benyttes til gjennomføring av strålebehandling

Generell kompetanse:

 • kan identifisere og følge opp mennesker med sosiale og helsemessige problemer, inkludert omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og sosioøkonomiske problemer.
 • kan planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi, samt systematisk vurdere kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling
 • kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse
 • har relasjons-, kommunikasjons-, og veiledningskompetanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og samhandle med brukere, pasienter og pårørende

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier og praksisstudier

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: RAD-2620
 • Tidligere år og semester for dette emnet