høst 2024
RAD-2610 Stråleterapi og nukleærmedisin - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler, RAD-2130 MR, RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling, RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper om onkologi, strålebehandling og nukleærmedisin.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har kunnskap om apparatlære og bildedannelse knyttet til stråleterapi og nukleærmedisin
 • har kunnskap om strålebiologiske prinsipper, effekter og de vanligste behandlingsrelaterte bivirkninger ved stråleterapi og nukleærmedisin
 • har kunnskap om tilvirkning, preparering, administrering og avfallshåndtering av radiofarmaka
 • har grunnleggende kunnskap om fysisk og biologisk virkemåte og anvendelse av radiofarmaka
 • kjenner til rutiner for kvalitetskontroll, lovgiving, forskrifter og retningslinjer for nukleærmedisin og strålebehandling
 • kjenner til kommunikasjonsstrategier, kriseteorier, mestring og forsvarsmekanismer i forhold til kreftpasienter
 • har kunnskap om de vanligste kreftsykdommer, samt hvilke sykdommer og tilstander som kan være aktuell for strålebehandling

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å reflektere over etiske problemstillinger
 • kan anvende faglig kunnskap til å beskrive apparat og utstyr som benyttes til planlegging og gjennomføring av strålebehandling
 • kan anvende faglig kunnskap til å beskrive apparat og utstyr som benyttes til planlegging og gjennomføring av nukleærmedisinske undersøkelser

Generell kompetanse:

 • har relasjons- og kommunikasjonskompetanse som gjør studenten i stand til å forstå og samhandle med kolleger
 • har innsikt i lovverk innen stråleterapi
 • kan formidle sentralt fagstoff innen stråleterapi og nukleærmedisin

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid og øvelser

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Oppgaver i gruppe og presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon
 • Arbeidskrav: ett arbeidskrav som består av utarbeidelse av to oppgaver i gruppe. En av oppgavene presenteres på seminar.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet