vår 2024
RAD-2150 Praktisk radiografi 3 - CT, MR og konvensjonell røntgen - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT, RAD-2110 Patologi og farmakologi, RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler

Innhold

Studentene skal opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å utføre radiografens yrkesfunksjon på CT, MR og konvensjonelt laboratorium.

Hva lærer du

Ferdigheter

 • kan vurdere pasientens kliniske tilstand, og tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient
 • kan tilpasse og formidle informasjon om bildediagnostiske undersøkelser til pasienter og pårørende
 • kan anvende kunnskap om anatomi, fysiologi og patologi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet
 • kan indentifisere anatomi, og vanlig patologi, ved konvensjonell røntgen, CT og MR
 • kan anvende kunnskap innen fysikk, apparatlære og strålevern til å oppnå teknisk god bildekvalitet
 • kan anvende ulike bildebehandlingsteknikker
 • kan under veiledning forberede og administrere kontrastmidler og andre aktuelle legemidler, samt identifisere risikofaktorer ved bruk av dem
 • kan behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte, også over digital plattform
 • kan reflektere over hvordan e-helsesystemer kan koordinere helsetjenester i egen radiografipraksis og på virksomhetsnivå

Generell kompetanse

 • har innsikt i og tar ansvar for sikker strålebruk og optimalisering, i overensstemmelse med lover, regler og prinsipper for strålevern
 • kan ivareta hygieniske prinsipper
 • kan planlegge og gjennomføre bildediagnostiske undersøkelser basert på etablerte prosedyrer, og vurdere kvaliteten av arbeidet
 • har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger og pasientens rett til samvalg ved bildedagnostiske undersøkelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

-

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 03.05.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Mer info om mappevurdering

Individuell mappeeksamen. I mappen tas utgangspunkt fra to undersøkelser; en CT og en MR-undersøkelse med kontrastmiddel.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2150
 • Tidligere år og semester for dette emnet