vår 2024
RAD-2140 Praktisk radiografi 2 - somatisk avdeling - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse for å bidra til tverrprofesjonell samhandling som sikrer menneskets behov for informasjon, veiledning, omsorg og ivaretakelse.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • kjenner til sentrale kommunikasjons- og veiledningsteorier
 • har kunnskap om relevante etiske teorier
 • har kunnskaper om kliniske symptomer og sykdomstegn ved ulike relevante medisinske tilstander
 • har bred kunnskap om mikroorganismer og deres betydning for sykdom og smitte
 • har kunnskap om kunnskapsbasert praksis som metode

Ferdigheter

 • kan ivareta hygieniske prinsipper og ta del i sterile prosedyrer
 • observere pasientens kliniske tilstand og tilpasse aktuelle tiltak
 • kan delta i forberedelser og administrering av legemidler
 • identifisere og reflektere over etiske problemstillinger
 • kan behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte
 • kan gi individtilpasset omsorg til pasienter
 • kan samhandle tverrprofesjonelt
 • kan kommunisere med pasienter, andre profesjoner og pårørende muntlig og over digital plattform

Generell kompetanse

 • innehar relasjons- og kommunikasjonskompetanse
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt fagstoff

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, ferdighetstrening og praksisstudier

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2140
 • Tidligere år og semester for dette emnet