høst 2024
RAD-2120 CT og diagnostiske legemidler - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi, RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling, RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT, RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper om computer tomografi (CT), lovgivning, strålevern, dosebesparende teknikker, ivaretakelse av pasient, snittanatomi, bildeanalyse og bruk av diagnostiske kontrastmidler innen radiografi.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har bred kunnskap om bildedannelse ved CT og hvordan scan-parametere, rekonstruksjonsparametere og dosemodulering ved CT undersøkelser innvirker på bildekvalitet og stråledose 
 • har kunnskap om prinsipper og metoder for kvalitetskontroll og kalibrering av CT
 • har kunnskap om hvordan normal anatomi og vanlig forekommende patologi framstilles ved CT
 • har kunnskap om strålevern, pasientsikkerhet og ivaretakelse av pasienten
 • har bred kunnskap om indikasjoner, kontraindikasjoner, risiko, bivirkninger og interaksjoner ved bruk av kontrastmidler til røntgenundersøkelser
 • har kunnskap om farmakologi og fysikalsk- kjemiske egenskaper til røntgenkontrastmidler
 • kjenner til lovgivning med forskrifter, preparatomtaler og retningslinjer som omhandler røntgenkontrastmidler

Ferdigheter

 • kan gjenkjenne normal anatomi og tydelig patologi på CT-bilder
 • kan beregne effektiv dose ut fra doselengdeprodukt (DLP)  
 • kan sammenligne stråledoser fra CT- undersøkelser med nasjonale referanseverdier 
 • kan anvende ulike metoder for bildeprosessering 
 • kan iverksette nødvendige strålehygieniske tiltak
 • kan anvende godkjent oppslagsverk i tilknytning til legemidler

Generell kompetanse

 • kan vurdere indikasjoner, risiko og kontraindikasjoner ved bruk av røntgenkontrastmidler
 • kan diskutere muligheter og begrensninger ved bruk av CT

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid og øvelser på røntgenlaboratorium

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 04.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.  
 • Arbeidskrav: en skriftlig gruppeoppgave med framlegg.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2120
 • Tidligere år og semester for dette emnet