høst 2024
RAD-2110 Patologi og farmakologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT

Innhold

Emnet omhandler patologi og farmakologi. I patologi opparbeider studentene seg kunnskaper om sykelige forandringer på organer og organsystemer, sykdomsårsaker, sykdomsutvikling, symptomer, fysiologiske funksjoner og traumatologi. I farmakologi opparbeider studentene seg kompetanse om legemidlenes omsetning i kroppen og virkningsmekanismer, legemiddelhåndtering, indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har bred kunnskap om patologi og patofysiologi i hjerte- og karsystemet, blod, lunger, nyrer og urinveier, forstyrrelse i væske-, elektrolytt- og syrebase balansen, gastrointestinalsystemet, endokrine organer, nervesystemet, mamma, bevegelsesapparatet, inflammatoriske revmatiske tilstander, immunologiske, infeksjonssykdommer og traumer.
 • har kunnskap om kliniske symptomer og sykdomstegn til de relevante patologiske tilstandene
 • har kunnskap i generell farmakologi, herunder virkningsmekanismer, bivirkninger, interaksjoner og hvordan legemidler absorberes, distribueres, metaboliseres og elimineres
 • har kunnskap om ulike legemiddelformuleringer, legemiddelhåndtering og legemiddelregning
 • kjenner til relevant lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk, samt retningslinjer for dokumentasjon og avvikshåndtering

Ferdigheter

 • kan beherske legemiddelhåndtering, legemiddeladministrering og utføre korrekt legemiddelregning

Generell kompetanse

 • kan formidle kunnskap om patologi i aktuelle organsystemer
 • kan formidle kunnskap om generell farmakologi og legemiddelregning
 • kan utøve ansvarlig legemiddelhåndtering og administrering i samsvar med gjeldende lovverk og retningslinjer

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 20.09.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Legemiddelregning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.  
 • Arbeidskrav: individuell test i legemiddelregning.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-2110
 • Tidligere år og semester for dette emnet