vår 2024
RAD-1150 Praktisk radiografi 1-konvensjonell røntgen og CT - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern, RAD-1120 Anatomi og fysiologi

Innhold

Studentene skal opparbeide seg ferdigheter og kompetanse knyttet til røntgen- og CT undersøkelser.

Hva lærer du

Ferdigheter

 • kan posisjonere pasienten for å framstille anatomiske strukturer og vurdere tilpasning av røntgenundersøkelse til den enkelte pasient
 • kan reflektere over fremstilling av normalanatomi og patologi ved konvensjonellrøntgen
 • kan vurdere teknisk- og anatomisk bildekvalitet ved konvensjonell røntgen
 • kan foreta ulike bildebehandlingsteknikker ved konvensjonell røntgen
 • kan kommunisere med pasienten, kommunisere over digital plattform og samhandle med helsepersonell
 • kan vurdere pasientens vitale tegn og utføre hjertelungeredning
 • kan beherske hygieniske prinsipper og forhindre smittespredning
 • kan reflektere over etiske problemstillinger og behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte

Generell kompetanse

 • kan formidle hva kunnskapsbasert radiografi innebærer
 • kan reflektere over kvaliteten av eget arbeid
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere røntgenundersøkelsea

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Praksisstudier ved radiologisk avdeling

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Praksisperiode Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: godkjent praksisperiode.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med fremlegg.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1150
 • Tidligere år og semester for dette emnet