vår 2024
RAD-1140 Konvensjonell røntgen og CT - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern

Innhold

Emnet omhandler kommunikasjon, pasientomsorg, mikrobiologi, strålebiologi og patologi i skjelett og thorax og grunnleggende prinsipper om CT apparatets oppbygging og virkemåte.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har kunnskap om patologi i skjelettet og thorax
 • har kunnskap om mikroorganismer og infeksjonsforebyggende tiltak
 • kan forklare oppbygning og funksjon av CT apparatet
 • kan forklare faktorer som har betydning for optimal eksponeringsteknikk, bildekvalitet og stråledose i konvensjonell røntgen og CT
 • har kunnskap om kommunikasjonsteorier, væremåte som påvirker samarbeid, relasjonsbygging, omsorg og pleie
 • kan forklare kroppsorganers varierende sensitivitet for stråling
 • kan forklare sammenhengen mellom ulike dosebenevnelser
 • har kunnskap om risiko ved bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling og hvordan celler og DNA påvirkes
 • har kunnskap om anvendelse og funksjon av røntgen informasjonssystemer (RIS), radiologisk bildearkiv (PACS) og personopplysningsloven
 • har kjennskap kunnskapsbasert praksis som metode

Ferdigheter

 • kan anvende kunnskap om topografisk anatomi for å oppnå god diagnostisk bildekvalitet
 • kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter og løser oppgaver
 • kan observere, måle og dokumentere pasientens vitale tegn og foreslå tiltak
 • kan utføre basal hjerte/lungeredning (HLR)
 • Kan utføre smittevern/smitteforebygging
 • kan beherske verktøy for å beregne doser for ioniserende stråling
 • kan benytte prosedyrer og identifisere bildekriterier for røntgenundersøkelser av thorax, overekstremitet, underekstremitet, ryggsøyle og bekken

Generell kompetanse

 • har innsikt i oppbygging, virkemåte og bruksområde for utstyret som brukes ved røntgenundersøkelser
 • kan formidle grunnleggende prinsipper innen strålevern og mulige strålevernstiltak

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, øvelser på røntgenlaboratorium

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2025

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Ferdighetstest Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: ferdighetstest i gruppe på røntgenlaboratorium der studentene gjennomfører ulike røntgendiagnostiske prosedyrer.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1140
 • Tidligere år og semester for dette emnet