vår 2024
RAD-1130 Strålefysikk og bildebehandling - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler strålefysikk, røntgenutstyr, strålevern, eksponeringsparameternes innvirkning på røntgenbildet og for stråledosen, kvalitetskontroller, vitenskapelig virksomhet og informasjonsteknologi.

Hva lærer du

Kunnskap

 • kan forklare vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • kan forklare faktorer som har betydning for optimal eksponeringsteknikk, bildekvalitet og stråledose
 • har kunnskap om grunnleggende digital bildebehandling
 • kjenner til ulike typer stråling
 • har kunnskap om røntgenutstyr og kvalitetskontroller
 • har kjennskap til bruk av virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR), kunstig intelligens (AI) og 3D-printing innen medisin
 • har kunnskap om strålevern og strålevernloven med strålevernforskriften
 • har kunnskap om forskningsprosessen og kjennskap til grunnleggende statistikk
 • har kunnskap om sentrale begreper og forutsetninger for godt gruppearbeid

Ferdigheter

 • kan utføre grunnleggende digital bildebehandling og vurdere sammenheng mellom bildebehandlingsteknikker og bildekvaliteten
 • kan anvende grunnleggende gruppeteori for å beskrive egne samarbeidssituasjoner
 • kan presentere grunnleggende statistiske data på en hensiktsmessig måte

Generell kompetanse

 • kan formidle og diskutere problemstillinger knyttet til bildekvalitet og bildebehandling
 • har innsikt i informasjonssystemer i bildediagnostiske avdelinger
 • kan planlegge, utføre, dokumentere og formidle prosjektarbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, øvelser på røntgenlaboratorium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Laboratorierapport og video Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: ett arbeidskrav som består av en laboratorierapport og utarbeidelse av video. Utarbeides i gruppe på tre studenter. Video presenteres på seminar.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1130
 • Tidligere år og semester for dette emnet