høst 2023
RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper som må ligge til grunn for forståelse for radiografifaget.

Hva lærer du

Kunnskap

 • kan forklare dannelse av røntgenstråling
 • kan beskrive dannelse av røntgen- og CT bilder
 • kan beskrive eksponeringsparameterene brukt i røntgen
 • kan beskrive grunnleggende prinsipper innen strålevern
 • kjenner til strålebeskyttelse av pasient, pårørende og personale
 • kjenner til pasient- og bildeadministrative systemer
 • kjenner til kommunikasjon i kliniske sammenhenger, yrkesetiske retningslinjer, taushetsplikt, pasientrettighetsloven og helsepersonelloven
 • kjenner til prinsippene for vitenskapelig arbeid

Ferdigheter

 • kan bruke konvensjonelt røntgenapparat
 • kan benytte ulike stråleverntiltak
 • kan reflektere over hvordan egen kommunikasjon bør tilpasses til pasienter som skal gjennomgå røntgenundersøkelse
 • kan reflektere over hvordan radiografen skal behandle sensitiv informasjon

Generell kompetanse

 • har innsikt i grunnleggende begreper og teorier som anvendes i strålefysikken
 • har innsikt i oppbygging og virkemåte for røntgen- og CT apparat
 • har innsikt i sikker strålebruk
 • har innsikt i radiografens ulike hovedarbeidsområder og fagutøvelse
 • har innsikt i profesjonens historie

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, øvelser på røntgenlaboratorium og observasjonspraksis på røntgenavdeling.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 35 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig refleksjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: en individuell skriftlig refleksjon.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på to studenter på røntgenlaboratorium.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet