høst 2024
RAD-1110 Grunnleggende radiografi og strålevern - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper som må ligge til grunn for forståelse for radiografifaget.

Hva lærer du

Kunnskap

 • kan forklare dannelse av røntgenstråling
 • kan beskrive dannelse av røntgenbilder
 • kan beskrive eksponeringsparameterene brukt i røntgen
 • kan beskrive grunnleggende prinsipper innen strålevern
 • kjenner til strålebeskyttelse av pasient, pårørende og personale
 • kjenner til kommunikasjon i kliniske sammenhenger, yrkesetiske retningslinjer, taushetsplikt, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven

Ferdigheter

 • kan anvende konvensjonelt røntgenapparat
 • kan anvende ulike stråleverntiltak
 • kan reflektere over hvordan radiografen skal behandle sensitiv informasjon

Generell kompetanse

 • kan formidle grunnleggende begreper og teorier som anvendes i strålefysikken
 • kan formidle oppbygging og virkemåte for røntgen apparat
 • har innsikt i grunnleggende strålevern
 • har innsikt i radiografens ulike hovedarbeidsområder og fagutøvelse
 • har innsikt i profesjonens historie

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger, gruppearbeid, øvelser på røntgenlaboratorium og observasjonspraksis på røntgenavdeling.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 35 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig refleksjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • Arbeidskrav: en individuell skriftlig refleksjon.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig praktisk eksamen i gruppe på to studenter på røntgenlaboratorium.

Varighet 35 min. per kandidatpar. Ferdighetstest med spørsmål der studentene forklarer og viser grunnleggende bruk av konvensjonell digital røntgen apparatur 


Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet