vår 2024
PSY-2803 Sakkyndighetsarbeid for psykologer - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykolgi og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Innhold

Psykologer vil kunne bli forespurt om å opptre i retten, både som sakkyndige, sakkyndige vitner og faglige meddommere. Kurset tar sikte på å gi studentene kunnskap om det rettslige- og psykologfaglige grunnlag for sakkyndighet, og forstå de faglige- og fagetiske utfordringer med rollen. Kurset skal gjøre studentene i stand til å forstå rettspsykologiske problemstillinger, og være forberedt på å kunne anvende psykologfaglig kunnskap i rettens tjeneste.

Emnet gir profesjonsstudenter i psykologi innsikt og erfaring i ulike former for psykologfaglig sakkyndighetsarbeid. Fokus vil være på psykologfaglige sakkyndige oppdrag for retten, både strafferettslige og sivilrettslige saker, også hva det innebærer å være sakkyndig vitne og fagkyndig meddommer. Emnet har også relevans for sakkyndige oppdrag fra skolevesen, barnevern, og NAV.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studentene skal

 • kjenne til rammene rundt sakkyndige oppdrag - hvordan oppdrag tildeles, kriteriene for habilitet, samtykkekompetanse, regler for taushetsplikt, hva som menes med mandat, og om dokumenttilgang og arbeidsprosess i sakkyndig arbeid for retten- og hvordan sakkyndighetsarbeid skiller seg fra behandlerrollen.
 • ha kunnskap om juridisk metode, prosedyreregler og ulike aktører i retten, samt om de ulike beviskrav i straffe- og sivile saker, og kontradiksjonsprinsippet i rettsbehandlingen.
 • ha kunnskap om aktuelt lovverk og mandat i straffesaker, sivile saker etter barnelov og barnevernslov, og erstatningssaker om helseskade og om andre typer sakkyndige oppdrag, for NAV, skolevesen eller helsevesen.
 • ha kunnskap om det faglige- og rettslige grunnlaget for ulike typer sakkyndig arbeid, og om de faglige kommisjoner som vurderer sakkyndige erklæringer
 • identifisere utfordringer med å bruke psykologfaglig kunnskap i sakkyndighet, og beskrive forskjellen mellom vitenskapelige funn på gruppenivå og faglige vurderinger i enkeltsaker.
 • ha kunnskap om hvordan sakkyndige erklæringer er oppbygd og hvordan sakkyndige opptrer i retten. De skal også kunne beskrive fagkyndige meddommeres og sakkyndige vitners opptreden og rolle i retten.

Ferdigheter:

Studenten skal

 • reflektere over og begrunne ulike faglige sakkyndige standpunkt.
 • kunne identifisere og drøfte de faglige- og fagetiske utfordringer i en sakkyndig erklæring og kritisk kunne vurdere egne og kollegers faglige sakkyndige vurderinger.
 • kunne formidle en logisk sammenheng mellom premisser og konklusjon.

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • kunne forstå hvordan man kan anvende psykologfaglig kunnskap i rettslig og i annen sakkyndig sammenheng
 • kunne planlegge og gjennomføre en psykologfaglig sakkyndig undersøkelse, basert på saksopplysninger og mandat i straffesak, erstatningssak, barnevernssak og barnelovssak, og formidle resultatene av denne

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, egenarbeid med saker og workshop. Undervisningen gjøres i hovedsak problembasert for å fremme drøfting av konkrete faglige og fagetiske problemstillinger. Det vil bli gitt en innføring i sakkyndighetsrollen generelt, og dernest dypere fokus på spesifikke sakkyndige problemstillinger og relevant faglig teori, samt bruk av reelle anonymiserte og forkortede kasusbeskrivelser. Studentene vil ikke møte aktørene sakene gjelder, men få lese utdrag av saksdokumenter og sakkyndige undersøkelser.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 06.05.2024 09:00 (Utlevering)
22.05.2024 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte på undervisning og workshops Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon i en workshop Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-2803
 • Tidligere år og semester for dette emnet