høst 2024
PSY-2801 Klinisk nevropsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1514 Kvalitative metoder, PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI, PSY-2584 Helsepsykologi

Innhold

Nevropsykologiske tilstander er vanlige, og de fleste psykologer vil kunne møte pasienter med slike problemstillinger. Et nevropsykologisk perspektiv kan bidra til bedre forståelse av pasientene, og føre til at riktige tiltak og tilrettelegging blir iverksatt. Det forventes at psykologer bør kunne utrede pasienter med relevante psykologiske tester, og vurdere resultatene. De bør derfor ha kunnskap om de mest brukte metoder og prosedyrer i psykologisk utredning. De bør også kunne vurdere utredninger gjort av kolleger.

Det gis innføring i nevropsykologiens historie og vitenskapelige faglig grunnlaget. Man drøfter fagets anvendelse, samt faglige- og fagetiske utfordringer. Nevropsykologiske utredninger drøftes inngående, både når slik utredning er nyttig, samt begrensninger og feilkilder.

Vanlige nevropsykologiske tilstander hos barn, voksne og eldre gjennomgås, slik som utviklingsforstyrrelser, ervervede sykdommer og skader i hjernen, degenerative hjernelidelser og nevropsykiatriske tilstander. Nevropsykologiske metoder gjennomgås inngående, både kvalitative og kvantitative. Det gis også innføring i andre undersøkelser av hjernen slik som bildediagnostikk og elektrofysiologisk undersøkelse. Det gjennomgås de mest brukte ormer for kognitiv habilitering / rehabilitering.

Nevropsykologisk praksis innebærer at studentene gjennomfører minst to nevropsykologiske undersøkelser av reelle pasienter under veiledning av spesialist i nevropsykologi. Studentene får erfaring med å identifisere problemstillinger, formulere faglige hypoteser, administrere og skåre tester og spørreskjema, vurdere resultater. De skal også gi tilbakemelding og anbefalinger, både skriftlig og muntlig til pasient og henviser. Anbefaling av tiltak i etterkant av undersøkelse kan være aktuelt. Kurset inneholder to kliniske workshops der studentene legger fram og drøfter sine pasientsaker. Kurset avsluttes med skriftlig skoleeksamen på vårsemestret.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal

 • ha inngående kunnskap om vanlige former for ervervede hjerneskader, utviklingsforstyrrelser, degenerative sykdommer og psykiske lidelser og vanlige nevropsykologiske følger av slike tilstander.
 • har kunnskap om de mest sentrale psykologiske aspekter ved funksjonshemming, funksjonsnedsettelser og syndromer
 • har kunnskap om psykologiske aspekter knyttet til tverrfaglig rehabilitering
 • ha kunnskap om metoder, målsetninger, effekt og utfordringer i anerkjente former for nevropsykologisk rehabilitering.
 • vise forståelse for fagets anvendelse og begrensninger, herunder fagetiske problemstillinger.
 • har kunnskap om psykologiske perspektiver ved funksjonstap og tverrfaglige rehabiliteringsforløp

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • anvende vanlige nevropsykologiske utredningsverktøy, slik som intervjuer, symptomsjekklister, tester og observasjonsmetoder.
 • kan selvstendig gjennomføre grunnleggende strukturerte psykologiske og nevropsykologiske utredninger som grunnlag både for diagnostiske vurderinger og kasusformuleringer, og for å utarbeide behandlingsplaner med anbefalinger om videre tiltak og behandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å integrere forskning, klinisk ekspertise og pasientens egenskaper og ønskemål for å tilpasse utredning og behandling
 • kan anvende kunnskap om psykisk helse og kognitiv fungering til å kartlegge ressurser og risikofaktorer i en avgrenset populasjon
 • kritisk vurdere hva en nevropsykologisk undersøkelse kan predikere m.h.t. funksjoner i hverdagen.
 • identifisere nevropsykologisk dysfunksjon hos barn og voksne, og vurdere konsekvenser i hverdagen, samt forløp, og potensial for rehabilitering.
 • formidle resultatene fra en nevropsykologisk undersøkelse, både muntlig og i skriftlig rapport, til brukere og kollegaer.
 • Analysere hva slags sykdom og skade i hjernen som eventuelt foreligger.
 • Gi anbefalinger vedrørende pasientens hverdagsliv og anbefale tiltak på grunnlag av undersøkelsen.
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til dokumentasjon og kommunikasjon

Generell kompetanse:

 • Identifisere behov for nevropsykologisk undersøkelse, og skjønne hvilken hensikt undersøkelsen har, hvem brukerne av tjenesten er, og hva de spør etter.
 • Gjennomføre en nevropsykologisk utredning og vurdere nevropsykologiske resultater i sammenheng med andre opplysninger.
 • kan dokumentere utredning, diagnostisering og behandling i pasientjournal, i tråd med gjeldende regelverk
 • kan kommunisere respektfullt med hensyn til andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i sin yrkesutøvelse og tilpasse kommunikasjonen ut fra blant annet situasjon, alder, kjønn og språklig og kulturell bakgrunn
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ny kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte, og holde seg faglig oppdatert og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med evidensbasert praksis og faglige retningslinjer
 • kan kommunisere muntlig, skriftlig om helsefaglige problemstillinger med medarbeidere og samarbeidspartnere.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Teoriundervisningen gis primært gjennom forelesninger og med henvisning til relevant litteratur. Forelesningene er klinisk orientert og inviterer til dialog med studentene mer enn monolog fra kateteret. Kasuspresentasjoner vil være en rød tråd i gjennomgang av nevropsykologiske tilstander.

Metodeundervisningen gis som innføringer i nevropsykologiske domener, og metoder innen hvert domenene. Studentene får anledning til å øve på administrasjon og skåring av metodene. Det gis veiledning i administrasjon og skåring av tester.

Obligatorisk deltagelse i praksisundervisningen, se arbeidskrav. To kliniske workshops holdes i etterkant av klinisk praksis hvert semester. På disse drøfter man enkeltkasus og forsøker å integrere faglig teori og klinisk praksis.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves forberedelse, aktiv deltakelse og obligatorisk oppmøte i de nevropsykologiske utredningene: metodeopplæring, forberedelse til veiledning og praksis, veiledning, undersøkelse/utredning, skåring/tolkning, rapportskriving, tilbakemelding og workshop/presentasjon av case. Hver student må aktivt delta i praksisrelaterte deler (se ovenfor), både på høst- og vårsemesteret.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-2801
 • Tidligere år og semester for dette emnet