høst 2024
PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Innhold

 • En uke praksis i barnehage / barneskole, med innsamling av data ut fra egnede metoder.
 • En uke praksis med eldre i den kommunale helsetjenesten. Innsamling av data skjer ut fra tester og intervjuer ved enten sykehjem, omsorgsboliger eller hjemmetjenesten.

Emnet bygger på teoretiske kunnskaper om barn og eldre. Gjennom praksis og praktiske øvelser får studenter muligheten for å skaffe konkrete observasjoner og erfaringer som settes i sammenheng med teoretiske prinsipper for utvikling og aldring.


Hva lærer du

For praksis med barn

Kunnskaper:

 • Ha grunnleggende kunnskap om barnehagehverdag
 • Ha inngående kunnskap om et spesielt tema innenfor utviklingspsykologi (temaet av studentens empirisk arbeid)
 • Ha inngående kunnskap om utviklingspsykologiske metoder

Ferdigheter:

 • Kunne kommunisere effektivt med både barn og barnehage-/ barneskoleansatte
 • Kunne planlegge og gjennomføre datainnsamling basert på utviklingspsykologisk kunnskap
 • Kunne anvende de innsamlede data til å besvare konkrete utviklingspsykologiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Kunne bruke utviklingspsykologisk kunnskap for å planlegge en målrettet interaksjon med barn
 • Kunne integrere relevant litteratur og egne innsamlede informasjon
 • Vise forståelse for særegenheter i barns tenkning som kan påvirke interaksjonen mellom barn og voksen

For praksis med eldre

Kunnskaper:

 • Kjenne til den kommunale helse og omsorgstjenesten
 • Kjenne til de vanligste instrumentene som brukes ved utredning av forskjellige psykologiske og kognitive funksjoner hos eldre
 • Redegjøre for faktorer som påvirker psykologisk og kognitiv status hos eldre med ulike behov av helseomsorg.

Ferdigheter:

 • Anvende spesifikke instrumenter for evaluering av kognitive og psykologiske funksjoner samt funksjonelle evner.
 • Anvende det innsamlede datamaterialet fra helle kullet til å besvare konkrete problemstillinger om eldre og aldring i første linjetjenester.

Kompetanse:

 • Studenter får grunnleggende kompetanse om hvordan psykologisk kunnskap benyttes i kommunale helsetjenester med eldre mennesker.
 • Studenter for nært kjennskap i samhandlingsreformen og hvordan relateres til psykologiarbeid med eldre.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, veiledning og gruppearbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2024 09:00 (Utlevering)
13.12.2024 14:00 (Innlevering)
14 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig oppmøte (Oblig 1) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-2707
 • Tidligere år og semester for dette emnet