høst 2024
PSY-2705 Fordypningsemne i barns utvikling - 7.5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Innhold

Emnet gir en fordypning i sentrale områder av utviklingspsykologi med fokus på spedbarnsalder og barndom. Hovedvekten er på typisk utvikling, men forhold som fremmer eller hemmer en adekvat utvikling vil også bli drøftet. Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet, men de første leveårene er særlig preget av raske forandringer. Kunnskap om spedbarns og barns utvikling er relevant for å kunne forstå bedre I) psykologiske fenomener i voksne, II) kompetanser og behov av barn i forskjellige alder, og III) generelle spørsmål om hva som påvirker menneskets utvikling.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Ha inngående kunnskap om viktige teorier innenfor utviklingspsykologi
 • Ha inngående kunnskap om enkelte metoder for å studere utvikling i spedbarnsalder, barndom, og oppvekst.

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive og drøfte utviklingspsykologiske teorier og modeller
 • Kunne beskrive og drøfte typiske forskningsmetoder som brukes i utviklingspsykologisk forskning
 • Kunne redegjøre for hovedtrekkene i normal utvikling
 • Kunne selvstendig og kritisk vurdere utviklingspsykologisk forskning og teori
 • Kunne trekke sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk anvendelse av kunnskaper

Generell kompetanse:

 • Vise forståelse for hvordan individet endrer seg i de første leveårene og videre utover barndom og oppvekst
 • Kunne bruke utviklingspsykologien som en referanseramme for å kunne forstå andre psykologiske disipliner på en bedre måte
 • Kunne drøfte begrensninger med utviklingsteorier og forskningsmetoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen er tett knyttet praksis med barn som er en del av PSY-2707 Praksis og praksisrelatert undervisning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 7.5
 • Emnekode: PSY-2705
 • Tidligere år og semester for dette emnet