høst 2024
PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Innhold

Emnet gir en innføring i humanbiologi (funksjonell nevroanatomi; 5 stp) som skal gi kjennskap til menneskets anatomi og fysiologi, med særlig vekt på nervesystemets oppbygging og funksjon. Dette danner grunnlaget for videre fordypning (10 stp) i sentrale begreper, teorier, metoder og forskningsresultater innenfor kognitiv og affektiv nevrovitenskap. Det blir fokusert på metoder knyttet til måling av atferd, psykofysiologiske metoder, nevropsykologiske metoder og nevrovitenskapelige metoder med hjerneavbilding.

Mer spesifikt blir følgende temaer dekket i emnet:

 • Nevroanatomi I
 • Nevroanatomi II
 • Nevroanatomi III
 • Hjernens utvikling
 • Genetikk
 • Farmakologi og rus
 • Elektrofysiologiske målinger
 • MR-baserte målemetoder
 • Persepsjon
 • Oppmerksomhet
 • Hukommelse og glemsel
 • Eksekutive funksjoner
 • Motivasjon
 • Emosjoner
 • Stress

Hva lærer du

Emnet inngår som en obligatorisk del i profesjonsstudiet i psykologi (360 stp).

Læringsutbytte: Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte (henvisning til tema over i parentes):

Kunnskaper:

 • Navngi og beskrive delene i det sentrale nervesystemet, fra ryggraden til korteks (1-3)
 • Beskrive sentrale forhold i nevral utvikling i fosterlivet og spedbarnsalder (1-4)
 • Redegjøre for hvordan genetiske faktorer påvirker sentralnervesystemets utvikling og funksjon (5)
 • Redegjøre for basale psykofarmakologiske prinsipper og kunne beskrive sentrale nevrotransmittorer og nevromodulatorer (6)
 • Redegjøre for nevrale mekanismer i rusatferd (6)
 • Gjøre rede for styrker og svakheter med de vanligst brukte fysiologiske metodene innen kognitiv nevrovitenskap (7-8)
 • Forklare det kognitive utfallet ved skader i spesifikke hjerneområder (9-12)
 • Beskrive hvordan objekter blir representert nevralt (9)
 • Forklare hvordan eksogene og endogene faktorer kan påvirke utvelging og bearbeiding av stimuli (10)
 • Beskrive de viktigste hjerneområder som er knyttet til forskjellige hukommelsesfunksjoner (11)
 • Redegjøre for noen dimensjoner som kan brukes for å forklare prosesseringsskiller mellom ulike deler av prefrontal korteks (PFC) (12)
 • Beskrive det nevrale grunnlaget for motivasjon, emosjoner, og stress (13-15)
 • Forklare hvordan det endokrine systemet medvirker i motivasjonelle og emosjonelle prosesser (13-15)
 • Redegjøre for det autonome nervesystemets funksjon i emosjonsprosessering (13-15)

Ferdigheter:

 • Benytte kunnskap om emnets metoder og temaer til å oppsummere aktuell forskning innen nevrovitenskap
 • Forberede diskusjoner ved søk i fagdatabaser etter relevant litteratur

Generell kompetanse:

 • Delta i faglige diskusjoner om aktuelle forskningsspørsmål innen kognitiv og affektiv nevrovitenskap
 • Vise forståelse for betydningen av et nevrovitenskapelig grunnlag for fremtidig psykologisk praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen ca. 15 forelesninger (hver på to timer) fordelt på de ulike temaene som presenteres under emnets innhold. I tillegg arrangeres det seminarer om utvalgte problemstillinger med grupper på 10-15 studenter. Forelesninger og seminarer er knyttet til læringsresultatene for emnet og gir grunnlag for å finne relevant pensum dels i anbefalt litteratur og dels ved selvstendige søk.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Dermed oppfordres studentene til å delta aktivt i all undervisning som tilbys.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.11.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PSY-2552
 • Tidligere år og semester for dette emnet