vår 2024
PSY-2002 Bacheloroppgave - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelorprogrammet i psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

120 studiepoeng må være fullført før eksamensoppmelding i emnet. PSY-1521, Statistikk og metode I, PSY-1522, Statistikk og metode II og PSY-1523, Statistikk og metode III må være bestått for å kunne ta emnet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1521 Statistics and method I, PSY-1522 Statistikk og metode II, PSY-1523 Statistikk og metode III

Innhold

Oppgaven er en forskningsrapport over et selvvalgt tema innenfor fagområdet generell psykologi. Oppgaven kan enten være basert på data (samlet inn av student eller veileder, eller åpne forskningsdata samlet inn av andre) eller den kan være en ren litteraturstudie. Tema for oppgaven skal godkjennes av Institutt for psykologi som også formelt oppnevner veileder. Emnet er obligatorisk som del av bachelorstudiet i psykologi.

I dette emnet skal studenten får førstehånds erfaring med og kunnskap om alle stegene i forskningsprosessen. Studentene skal:

 • Utvikle et konkret forskningsspørsmål fra en problemstilling eller et tema innen psykologi.

 • Vurdere hvilke undersøkelsesdesign og metoder som kan egne seg for å svare på forskningsspørsmålet.

 • Vurdere om undersøkelsen er etisk forsvarlig i henhold til gjeldende regelverk og konvensjoner.

 • Innhente relevant informasjon som er nødvendig for å svare på spørsmålet ved å gjennomføre en datainnsamling, eller ved å finne relevant litteratur og/eller relevante data.

 • Analysere og kritisk evaluere data ved bruk av kvantitative eller kvalitative metoder.

 • Formidle resultatene av en vitenskapelig undersøkelse i en forskningsrapport (BA oppgaven).

Emnet gir deg bred kunnskap i vitenskapelig metode i generell psykologi gjennom at du tar del i alle fasene ved et forskningsprosjekt og gjennom å utvikle eller være med på å utvikle et forskningsspørsmål der du også skal kunne begrunne valg av vitenskapelig metode. Du skal anvende metodekunnskap og kritisk refleksjon for å trekke holdbare konklusjoner angående datamaterialet, enten det er originale data eller basert på gjennomgang av eksisterende litteratur. Du vil også få øvelse i litteratursøk, kritisk kildebruk, og psykologisk metode. Gjennom å skrive oppgaven vil du få kompetanse i skriftlig formidling av fagstoff og forskningsfunn. Emnet skal gi deg innsikt i hvordan ny kunnskap etableres innen psykologi. Aller viktigst er at de kunnskaper og ferdigheter du utvikler i dette emnet kan være et eksempel på hvordan du tilegner deg og formidler fagkunnskap. Dette kan komme til nytte innenfor akademia, i annet arbeid, eller i andre situasjoner der psykologisk fagkunnskap er relevant. Med andre ord skal de ferdigheter og kunnskaper du tilegner deg i emnet danne grunnlaget for livslang læring og komme til nytte i ditt fremtidige yrke.

Emnet understøtter flere av læringsutbyttene i studieplanen:

 • Beskrive og definere psykologiens sentrale fagbegreper, teoretiske perspektiver, empiriske funn, historiske utviklingstrekk og banebrytende nyvinninger.

 • Forklare og anvende grunnleggende forskningsmetodiske begreper, vanlige forskningsdesign, vanlige metoder for dataanalyse og tolkning av forskningsresultater.

 • Forklare psykologiske prinsipper og anvende dem for å belyse personlige og sosiale spørsmål.

 • Respektere og bruke kritisk og kreativ tenkning og bruke en vitenskapelig tilnærming til å besvare spørsmål og løse problemer knyttet til mentale prosesser og atferd.

 • Fortolke evidens og håndtere flertydighet/usikkerhet i fagfeltet.

 • Handle etisk i tråd med de verdier psykologifaget bygger på.

 • Identifisere informasjonsbehov, samt finne og evaluere relevant informasjon

 • Kommunisere effektivt og i tråd med alminnelige og faglige konvensjoner og tradisjoner både muntlig og skriftlig.
 • Møte krav og gjennomføre varierte læringsoppgaver i samarbeid med medstudenter og fagfolk (for eksempel gi og ta imot tilbakemeldinger, jobbe i grupper).

Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

 • Beskrive og begrunne prinsipper og praksiser for åpenhet i vitenskap
 • Bedømme hva som er gode faglige kilder, datasett og databaser
 • Beskrive publikasjonsprosessen og potensielle slagsider i denne
 • Beskrive gjeldende forskningsetiske regler og konvensjoner
 • Beskrive konvensjoner for god henvisningsskikk slik disse er formulert av American Psychological Association i deres publikasjonsmanual (APA, 6. utg.)

Ferdigheter:

 • Formulere et forskningsspørsmål som lar seg besvare innenfor en gitt tidsramme
 • Vurdere og velge adekvat design og metode som kan egne seg for å svare på forskningsspørsmålet.
 • Skrive en prosjektbeskrivelse i henhold til en gitt mal
 • Utføre faglig gode søk etter relevant litteratur i fagdatabaser
 • Oppsummere forskningen som er gjort innenfor et avgrensa tema
 • Evaluere ulike teoretiske perspektiv opp mot empiri innenfor et avgrensa tema
 • Utforme en forskningsrapport i henhold til APA-stil
 • Samarbeide konstruktivt ved å planlegge og gjennomføre veiledningsmøter og nyttiggjøre seg veiledning

Generell kompetanse:

 • Planlegge og gjennomføre et lite forskningsprosjekt innenfor avsatt tidsramme under veiledning.
 • Formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig på en drøftende og kritisk måte.
 • Reflektere rundt psykologisk forskning, inkludert forskningsetiske spørsmål.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Oppgaven kan skrives på norsk, engelsk, svensk eller dansk.

Undervisning

Undervisningen foregår både som fellesundervisning og individuell veiledning. Fellesundervisningen skal gi studentene grunnleggende redskaper for å kunne utvikle og gjennomføre prosjektet og arbeidskravene. Blant annet gis det fellesundervisning i hvordan man utvikler en vitenskapelig problemstilling, skriver prosjektbeskrivelse, hvordan man systematisk innhenter informasjon og identifiserer gode faglige kilder og formidler kunnskap muntlig og skriftlig. Studentene får også erfaring med å motta og gi kritiske tilbakemeldinger på muntlig fremstilling av prosjektet. Den individuelle veiledningen skal bidra til å utvikle kritisk refleksjon og dybdekunnskap innen et avgrenset tematisk område.

Veileder: Veiledere kan variere fra semester til semester. Tema for oppgaven vil normalt ligge innenfor den aktuelle veileders fagfelt.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 03.06.2024 14:00 (Innlevering) 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Referanseliste med artikler tilknyttet oppgaven, veiledningskontrakt og prosjektplan Godkjent – ikke godkjent
Prosjektbeskrivelse og veiledningskontrakt Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis ingen kontinuasjonseksamen. Hvis studenten stryker kan en forbedret versjon av oppgaven leveres ved ordinær eksamen det påfølgende semester. Studenten må få godkjent prosjektbeskrivelse, få tildelt veileder og melde seg opp i emnet på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PSY-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet