vår 2024
PSY-1704 Kultur og samfunnspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master og profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1512 Statistikk og metode II, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II, PSY-1701 Personlighetspsykologi, PSY-2553 Cognitive Psychology and dissemination of science

Innhold

Emnet introduserer studentene for psykologiens rolle i samfunnet, med fokus på menneskers livskvalitet, helse, fellesskap og kulturelt mangfold. Psykologiske og samfunnsfaglige perspektiver på flerkulturelle samfunn står sentralt, inkludert etniske grupperinger slik som den samiske. Det legges vekt på faglig forståelse av samspill på mikro- og makronivå. Studentene vil få oversikt over ulike arbeidsmetoder innen kultur- og samfunnspsykologi. Emnet skal bidra til refleksjon og handlingskompetanse i møte med moderne, multikulturelle samfunn og befolkningens behov.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kunne drøfte forhold mellom individ og samfunn
 • Kunne reflektere over sentrale problemstillinger innen vitenskapshistorie, vitenskapsteori og etikk
 • Kjenne til menneskerettighetenes betydning for helse og livskvalitet
 • Kjenne til hvordan psykologiske, sosiale, sosioøkonomiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold—og samspill mellom dem—påvirker helse og livskvalitet
 • Beskrive og definere de viktigste begrepene i kulturpsykologi
 • Beskrive viktige teorier i kulturpsykologi

Ferdigheter:

 • Anvende samfunnspsykologiske metoder i en anvendt sammenheng
 • Kritisk kunne reflektere omkring rådgivning og terapi i kulturelt mangfoldige kontekster
 • Kunne skrive korte og presise oppsummeringer av et forskningstema, og presentere hovedideene og engasjere seg i diskusjoner på en konstruktiv måte

Generell kompetanse:

 • Evne til å reflektere over individers handlinger i et samfunnsperspektiv
 • Være i stand til å lese vitenskapelige artikler på en kritisk måte, blant annet ved å identifisere viktige argumenter, evaluere metoder og fortolke resultater
 • Utarbeide og kommunisere tiltak og løsninger, basert på kultur- og samfunnspsykologisk teori og evidens, i konstruktivt samarbeid med andre fagfolk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning i emnet gis hvert vårsemester, med ca. 12 økter. Undervisningen inkluderer studentaktiviteter.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 08.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Undervisning Godkjent – ikke godkjent
Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet er obligatorisk og krever deltakelse på minst 80% av undervisningen for å få emnet godkjent.

Gjennomføring av gruppearbeid med påfølgende skriftlige/muntlige presentasjoner.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1704
 • Tidligere år og semester for dette emnet