høst 2024
PSY-1702 Vitenskapelig formidling - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett Profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving. Studenten(e) skal utforme en forskningsrapport basert på reelle forskningsdata. Data skal allerede foreligge fra prosjektarbeid PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi og/eller PSY-1703, Læringspsykologi. I særskilte tilfeller kan en forskningsrapport basert på data fra andre prosjekter godkjennes.

I emnet inngår en innføring i litteratursøk i regi av Universitetsbiblioteket.

Rapporten skal demonstrere at studenten(e) behersker det empiriske artikkelformatet. Det er utarbeidet egne retningslinjer for forskningsrapporten.

Rapporten utformes på norsk eller engelsk.

I arbeidet med forskningsrapporten skal studenten ha tilknyttet en veileder; det er ikke anledning til å levere en forskningsrapport uten veiledning.


Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kunnskaper om formelle krav til empiriske artikler utformet iht APA-standarden, spesielt artikkelens struktur, overskrifter og referanseteknikk

Ferdigheter:

  • Kan utføre kildesøk i fagområdespesifikke databaser ved hjelp av kontrollert søkevokabular, operatorer og søkehistorier.
  • Kunne utforme en empirisk rapport basert på egne data ut fra APA-standarden i et klart, argumenterende språk
  • Kunne integrere egne empiriske resultater i etablert kunnskap på et forskningsfelt

Generell kompetanse:

Forståelse av hvordan kunnskap på et felt etableres og vurderes, og hvordan egne data kan bidra til denne kunnskapsbasen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis i en-to fellesforelesninger, ellers i form av veiledning. Kunnskaper om forskningstema og problemstillinger, samt data, skal foreligge fra prosjektarbeid på PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi. Veileder vil normalt være den som ledet prosjektarbeidet på disse emnene. Emneansvarlig på formidlingskurset (dette emnet) vil være behjelpelig med råd og veiledning knyttet til utforming av rapporten.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 09.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1702
  • Tidligere år og semester for dette emnet