vår 2024
PSY-1701 Personlighetspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Profesjonsstudiet i psykologi

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. Videre vil studentene få opplæring i bruk av en personlighetstest.

Emnet er delt inn i to temaer:

1. Personlighetsteori

2. Personlighetskartlegging


Hva lærer du

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten:

 • kunne definere personlighet
 • redegjøre for sentrale teorier (f. eks. psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier), begrep, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • drøfte og sammenligne ulike teoretiske perspektiver
 • beskrive og diskutere forskningsresultater innen personlighetspsykologi
 • anvende og tolke en personlighetstest

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

 • vise forståelse for betydningen av personlighetspsykologien i psykologiens historie
 • vise forståelse for personlighetspsykologien betydning for anvendelsesområder og andre psykologiske fagdisipliner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Del 1: ca. 14 timer forelesninger

Del 2: ca. 30 timer forelesninger

Praktiske øvelser


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Testrapporten Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av testrapport etter en personlighetskartlegging.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1701
 • Tidligere år og semester for dette emnet