vår 2024
PSY-1608 Profesjonsforberedende emne VI - 15 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1606 Profesjonsforberedende emne IV, PSY-1704 Kultur og samfunnspsykologi, PSY-1705 Social Psychology, PSY-1706 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er sjette del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter i ulike roller psykologisk arbeid forekommer. Det blir organisert undervisning og øvelser/workshop/ferdighetstrening i temaer som veiledning, kursing, konsulentarbeid og terapeutisk samtaler.


Hva lærer du

(*Læringsutbytter markert med stjerne er hentet fra forskrift for psykologutdanningen (Rethos)

Kunnskap:

 • Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog
 • Kan drive selvstendig endringsarbeid gjennom andre*
 • Ha avansert kunnskap om betydningen allianse og relasjon i ulike roller som psykolog
 • Ha inngående kunnskap om å arbeide pasientsentrert i terapeutisk arbeid
 • Ha kunnskap om selvmordsatferd og kunne kjenne til signaler på selvmordsfare.
 • Ha kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere.

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre veiledning / konsultasjon av brukere, pasienter og pårørende som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser*
 • Kan analysere og forholde seg kritisk til egne verdier, roller og fungering i møte med brukere og samarbeidspartnere, og søke bistand ved behov*
 • Kunne delta faglig og konstruktivt i gruppediskusjoner der de reflekterer over psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.
 • Studenten skal kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.
 • Kan planlegge kurs over spesifikke temaer til nytte i et samfunnsperspektiv.
 • Kunne anvende prinsipper for å etablere kontakt i en terapeutisk samtale i tråd med fagetiske normer og forskning på fellesfaktorer i terapi.
 • Kunne yte førstehjelp ved selvmordsfare.
 • Kunne reflektere over etiske dilemmaer i fagutøvelsen som psykolog.

Generell kompetanse:

 • Kan kommunisere respektfullt med tanke på andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i sin yrkesutøvelse *
 • Kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter for egen selvivaretakelse *
 • Kan anvende relevant teknologi i faglig arbeid, og bistå i utviklingen av egnet teknologi både på individ- og systemnivå *
 • Kunne gjennomføre et kurs ved hjelp av begrunnede pedagogiske og teknologiske hjelpemidler
 • Kunne kommunisere faglige problemstillinger innenfor psykologifaget til andre med annen faglig bakgrunn
 • Kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.
 • Kunne reflektere over egne holdninger til selvmord

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Det blir gitt undervisning i form av forelesning, workshop og ferdighetstrening. Det vil også være studentledede seminarer der studentene jobber med pensumrelaterte altiviteter. For øvrig blir det organisert gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål og temaene fra semesteret.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 07.06.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Forelesninger/workshop/basisgrupper/ferdighetstrening Godkjent – ikke godkjent
Gjennomføre et kursopplegg, samt dokumentere det Godkjent – ikke godkjent
Videopptak av rollespill over pasientmøter Godkjent – ikke godkjent
Kurs i selvmordsforebygging Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PSY-1608
 • Tidligere år og semester for dette emnet