høst 2024
PSY-1607 Profesjonsforberedende emne V - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Innhold

Emnet er femte del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet har fokus på personlige forutsetninger, kommunikasjon og kliniske ferdigheter i arbeid med:

  • mennesker i et livsløpsperspektiv
  • mennesker med utviklingsforstyrrelser.

For 1) legges det opp til undervisning og øvelser i relasjonskompetanse i møte med kommunikasjon med barn og eldre. Studentene får opplæring og trening i bl.a. ta anamnese samt håndtere utfordringer som kan oppstå i forbindelse med det.

For 2) legges det opp til undervisning og øvelser i forhold til habilitering og rehabilitering. Det blir bl.a lagt vekt på psykologens rolle i tverrprofesjonelt samarbeid.


Hva lærer du

Kunnskap: Etter gjennomført emne:

Kan forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog i konkrete faglige kontekster

Har inngående kunnskap om brukernes utfordringer i habilitering

Har avansert kunnskap om hvordan tilpasse sin kommunikasjon til brukernes forutsetninger.

Har inngående kunnskap om betydningen av og prinsippene for tverrprofesjonelt samarbeid

Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studentene:

Kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

Kunne delta faglig og konstruktivt i gruppediskusjoner der de reflekterer over psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Kunne gjennomføre et selvstendig anamnestisk intervju av eldre som ivaretar etiske problemstillinger.

Kunne bruke relevante metoder for å etablere kontakt for å kunne gjennomføre en intervensjon

Generell kompetanse: Etter gjennomført emne skal studentene:

Kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette

Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen relasjonskompetanse i arbeid med mennesker i et utviklingsperspektiv.

Kunne anvende psykologisk fleksibilitet for omstilling og tilpasning i krevende situasjoner.

Kunne presentere funn fra utredning eller observasjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshop, er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor.

Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene. Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen.

All undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 16.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

All undervisning og praksis forutsetter deltakelse med 80% oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse i forelesninger/workshop/basisgrupper Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1607
  • Tidligere år og semester for dette emnet