høst 2024
PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er tredje del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Dette emnet har psykologens rolle som formidler som hovedtema. Det vektlegges både ens egne forutsetninger for å formidle godt til ulike mottakere og også det å lære konkrete ferdigheter i forhold til planlegging og gjennomføring av en muntlig presentasjon til en gruppe.

Andre tema er knyttet til viktigheten av å arbeide med egne verdier i arbeid som psykolog og hvordan dette kan anvendes i eget utviklingsarbeid.

Det faglige innholdet er strukturert i 2 temaer:

  • Tema 1: Bevissthet på egne verdier og holdninger i eget utviklingsarbeid og i kommunikasjon.
  • Tema 2: Formidling og presentasjon av forskning/faglige tema

Anbefalte forkunnskaper

PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II

Hva lærer du

Kunnskap:

Kjenne til prinsippene for god mellommenneskelig kommunikasjon og formidling, og kunne reflektere over egen rolle og utvikling.

Ha kunnskap om ACT som verktøy i egenutvikling.

Ferdigheter:

Studenten kan analysere egne verdier og se dem i en sammenheng med personlige utviklingsmål.

Studenten kan gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

Studenten kan reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen.

Studenten kan delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.

Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshop, studentledet aktiviteter og basisgruppesamlinger.

Med unntak av noen felles forelesninger/workshop, er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor.

Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene. Aktiviteten i basisgruppene består av praktiske øvelser, diskusjoner og refleksjoner relatert til utøvelse av psykologrollen.

All aktivitet på emnet er obligatorisk, og all undervisning/workshop er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 13.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

All undervisning på emnet er obligatorisk og krever minst 80% oppmøte for å få emnet godkjent. Ved fravær forventes det at studenten leverer egenmelding til emneleder innen en uke. Presentasjon av faglig tema i basisgruppe er obligatorisk arbeidskrav. Aktiv forberedelse og deltakelse i workshop/basisgrupper er en forutsetning for å få emnet godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1605
  • Tidligere år og semester for dette emnet