vår 2024
PSY-1604 Profesjonsforberedende emne II - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Innhold

Emnet er andre del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnene er organisert som undervisningsøkter, workshops og gruppesamlinger.Det vil også være studentledede seminarer der studentene jobber med pensumrelaterte altiviteter.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Emnet gir en innføring i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer

Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet er organisert i 2 temaer :

Tema 1 : Opplæring i kognitive tester

Tema 2 : Opplæring i personlighetstesting.


Hva lærer du

Kunnskap:

 • Etter gjennomført emne skal studenten kunne forklare betydningen av psykologiske tester ved utredning.

Ferdigheter:

 • Studenten skal vise interesse for å reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen. Kunne delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.
 • Studenten skal kunne administrere og skåre en evnetest (WAIS).
 • Studentene gjennomfører egen personlighetstest som en del av det å bli kjent med slike tester, personlige erfaringer med å bli testet og etiske refleksjoner vedr tilbakemelding og bruk. Studenten skal kunne bearbeide egen personlighetstest og sette egne utviklingsmål i forhold til denne.

Generell kompetanse:

 • Opptre profesjonelt og hensiktsmessig som testadministrator.
 • Opptre kollegialt overfor andre medstudenter.
 • Kunne fortolke testresultater og formidle dem til medstudenter/kolleger.
 • Kunne utvikle innsikt i sin egen personlighet, styrker og utfordringer, i en profesjonell kontekst.
 • Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Tema 1:

Det blir gitt 6-8 timers undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert gruppearbeid med fremføring og drøfting av testresultater.

Studentene får teoretisk forberedelse og praktisk trening i selv å administrere tester.

Tema 2:

Temaet vil bli dekket i felles undervisning, i workshop og i gruppesamlingene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 12.06.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praktisk bruk av WAIS Godkjent – ikke godkjent
Framføring av resultat og tolkning Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Aktiv deltakelse i gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1604
 • Tidligere år og semester for dette emnet