høst 2024
PSY-1523 Statistikk og metode III - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor ved Institutt for psykologi. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1513 Statistikk og metode III 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i de to mest benyttede statistiske analysemetodene innen psykologi og helsefeltet generelt, dvs. varians- og regresjonsanalyse. Emnet gir også en introduksjon til kvantitativ meta-analyse som metode for å oppsummere kunnskapsstatus innen et fagfelt. Kunnskap om forskningsdesign forutsettes kjent gjennom tidligere emner, men emnet inneholder også noe repetisjon med relevans for varians- og regresjonsanalyse. Emnet skal primært gi en forståelse av prinsippene bak disse to analysemetodene, type data som egner seg for én varians- eller regresjonsanalyse og kompetanse til å vurdere holdbarheten av slike analyser i forskningslitteraturen. Alle delene av emnet (unntatt metaanalyse) inkluderer praktiske øvelser for å kunne gjennomføre analyser på egen hånd.

Variansanalyse: I denne delen av emnet gjennomgås eksperimentell metode og forskningsdesign som er grunnleggende for riktig bruk av variansanalyse. Et viktig moment her er å forstå hvordan analysemetoder og forskningsdesign henger sammen og betinger hverandre. Videre ligger fokus på konseptuell forståelse av variansanalysen og praktisk gjennomføring. Viktige temaer inkluderer forutsetninger, interaksjoner, post-hoc testing, repeterte målinger og ulike gruppestørrelser.

Regresjonsanalyse: Temaer som studentene skal forstå er tolkning av regresjonskoeffisienter, hvordan regresjonslinjen finnes og signifikanstestes, hvordan regresjonsmodeller justeres når flere variabler inkluderes (dvs. multippel regresjon), og bruk av regresjonsdiagnostikk til å vurdere modellforutsetninger. Analyse av interaksjoner og non-lineære relasjoner gjennomgås også.

Meta-analyse: Denne delen gir en mer basal introduksjon til hva en meta-analyse er og tar derfor betydelig mindre plass. Målet er å forstå hvordan meta-analyser gjennomføres og tolkes. Det tas utgangspunkt i praktiske eksempler fra publiserte artikler. Det gis en enkel introduksjon til de to mest sentrale statistiske modellene til grunn for analysen, dvs. fixed versus random effekt modeller. Kvantitative metoder for å vurdere publikasjonsbias berøres også for å mer kritisk kunne vurdere holdbarheten av en meta-analyse.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kunne beskrive hovedprinsippene og bruksområdene for varians- og regresjonsanalyser.
 • Kunne identifisere trusler mot varians- eller regresjonsmodellen (eks. regresjonsdiagnostikk).
 • Kunne beskrive stegene i en kvantitativ meta-analyse, og vurdere holdbarheten av en slik analyse.

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre varians- og regresjonsanalyser i programmet SPSS.
 • Kan undersøke og vurdere om de statistiske forutsetningene for de respektive modellene er oppfylt.
 • Kan beskrive/fremstille resultatene i tråd med APA publiseringsregler.

Generell kompetanse

 • Er i stand til å tolke resultatene og sette dem i sammenheng med teori eller en faglig kontekst.
 • Ha kompetanse til å vurdere egnetheten av tilsvarende statistiske analyser i publiserte vitenskapelige arbeider.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studentene kan selv velge å levere eksamensbesvarelsen på norsk eller engelsk.


Undervisning

Kurset avholdes hvert høstsemester og inkluderer om lag 19 undervisningstimer, hvorav varians- og regresjonsanalysen utgjør mesteparten (omlag 5/6), mens meta-analyse utgjør en mindre del (omlag 1/6). Undervisningen inkluderer forelesninger og praktiske øvelser. Studenter som har egen bærbar PC bes benytte denne med SPSS installert til å gjennomføre de praktiske øvelsene. Studenter gjennomfører praktiske øvelser i grupper som gjennomgås av faglærer i plenum. Kombinasjonen av ukentlige forelesninger med vekt på teoretisk innføring og praktiske øvelser oppfyller teoretiske læringsmål (beskrive, bedømme, generalisere) og praktiske ferdighetsmål (gjennomføre analyser, estimere parametere, tolke og fremstille output fra statistikkprogrammet).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelser og innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse i praktiske statistiske øvelser og innlevering.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys betinget kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen arrangeres kun dersom det også arrangeres utsatt eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1523
 • Tidligere år og semester for dette emnet