vår 2024
PSY-1512 Statistikk og metode II - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi, og vil inngå som en obligatorisk del i programmet. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi, PSY-1021 Innføring i generell psykologi, PSY-1022 Psykologisk metodologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1522 Statistikk og metode II 5 stp

Innhold

Psykometri er vitenskapen om hvordan vi måler psykologiske fenomener. Det kan dreie seg om måling av evner, personlighetstrekk, holdninger, selvvurderinger, motivasjon, forestillinger eller målsetninger. Emnet gir en innføring i faktoranalyse og introduserer kandidatene for sentrale begreper og metoder innen psykometrien. Særlig står begreper som reliabilitet, validitet og faktoranalyse sentralt. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne utføre og fortolke psykologisk litteratur og for å kunne gjennomføre forskning og annet arbeid med psykologisk relevans.

Hva lærer du

Når emnet er fullført og bestått skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Redegjøre for sentrale psykometriske begreper (eks. reliabilitet og validitet).
 • Beskrive grunnlaget for, og hensikten med en faktoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kunne estimere reliabilitet og validitet.
 • Gjennomføre og fortolke faktoranalyser.

Generell kompetanse:

 • Fortolke psykologiske testresultater på en profesjonell og kritisk måte.
 • Generalisere fra faktoranalytiske resultater til en faglig relevant diskusjon.
 • Utvise en kritisk og profesjonell holdning til bruk og tolkning av psykologiske tester generelt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis til sammen 7 forelesninger (hver på 2 * 45 minutter). I tillegg får studentene tilgang på relevante undervisningsvideoer. Parallelt med forelesningene arrangeres det også øvinger, både nettbaserte og i plenum (etter forelesningene).

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.04.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvingsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Seks ukentlige øvingsoppgaver skal leveres inn via Canvas og de vil bli vurdert til godkjent/ikke godkjent. Disse arbeidskravene må være godkjent før eksamen kan avlegges. Arbeidskrav er «ferskvare» og tidligere godkjente arbeidskrav godkjennes derfor ikke for årets eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1512
 • Tidligere år og semester for dette emnet