vår 2024
PSY-1012 Psykologisk metodologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Årsstudiet i psykologi og Bachelor i psykologi. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1002 Psykologisk metodologi I 5 stp
PSY-1022 Psykologisk metodologi 10 stp
PED-2021 Innføring i forskningsmetode og vitenskapsteori 10 stp

Innhold

PSY-1012 er utformet for å gi en innføring i de viktigste begrepene i psykologisk metodologi. Emnet består av to tematiske komponenter, kvantitativ metode og kvalitativ metode, som vektes likt med hensyn til undervisningsomfang og en felles eksamen.

Hva lærer du

Et essensielt trekk ved det moderne psykologifaget er at dets teorier og forståelsesmåter er forankret i en vitenskapelig tenkemåte og i empirisk forskning. Kunnskap om psykologi, og en moderne, forskningsbasert psykologifaglig forståelse av atferd og mentale prosesser, vil derfor være svært mangelfull dersom den ikke er ledsaget av en kunnskap om og fortrolighet med fagets metodiske begreper og prinsipper, inkludert statistikk og metoder for databehandling. Emnet PSY-1012 skal derfor gi studenter på årsstudiet i psykologi den første innføring i de mest sentrale metodebegreper og prinsipper.

Et overordnet mål med emnet er å gi studentene en innføring, og å legge til rette for refleksjon og diskusjon av, de viktigste begreper og prinsipper i psykologiens forskningsmetoder. Etter fullført og bestått emne skal studenten ha fått følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha kunnskap om den vitenskapsteoretiske forankring til kvantitativ og kvalitativ metode
 • Ha kunnskap om viktige vitenskapelige begreper, f.eks. måling, begrep, teori, validitet og reliabilitet
 • Ha grunnleggende kunnskaper om statistikk (beskrivende statistikk og slutningsstatistikk)
 • Ha kunnskap om viktige design: Beskrivende, relasjonelle og eksperimentelle
 • Ha kunnskap om viktige metoder brukt i forskning, f.eks. observasjon, selvrapport, fysiologiske målinger, atferdsmål
 • Ha kunnskap om utvalgte kvalitative metoder, spesielt intervju, feltobservasjon, tekstanalyse
 • Ha kunnskap om styrker og begrensninger i kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode

Ferdigheter:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Kunne drøfte ulike design og metoder som brukes for å innhente psykologisk kunnskap
 • Kunne beskrive og drøfte viktige feilkilder i forskning og hvordan de kan forebygges
 • Kunne belyse holdbarheten i psykologiske studier og teorier
 • Kunne vurdere sentrale studier og teorier ut fra deres forskningsmessige grunnlag

Generell kompetanse:

Ved fullført emne skal kandidaten:

 • Ha en bevisst forståelse av hvordan kvalitative og kvantitative tilnærminger kan integreres i design av en undersøkelse av psykologiske problemstillinger
 • Kunne beskrive og drøfte hvordan kvalitative metoder kan supplere og berike kvantitative metoder, og vice versa
 • Ha innsikt i etiske problemstillinger ved psykologisk forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil vanligvis være todelt: (1) studentens arbeider selvstendig med pensum og forbereder seg til (2) undervisning som skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet. Hvert emne har et virtuelt klasserom i læringsplattformen Canvas. Der vil det være ytterligere stoff til støtte i læringen og et diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. Informasjon til studenter vil i hovedsak gis i Fronter. Det forventes at studentene jevnlig følger med i emnets Fronterrom for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen. For øvrig forventes det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 11.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet omfatter to arbeidskrav som begge må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.

Arbeidskrav 1 vil bestå av å gjennomføre en kvalitetsvurdering av en kvalitativ og en kvantitativ forskningsartikkel i henhold til en gitt sjekkliste.

Arbeidskrav 2: studentene skal levere notat som beskriver formål og forskningsområder for alle forskningsgruppene ved Institutt for psykologi

NB! Se Canvas for utfyllende informasjon om, instrukser og krav til, arbeidskravene.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1012
 • Tidligere år og semester for dette emnet