vår 2024
PSY-1010 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1000 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi 5 stp
PSY-6002 Fenomenbeskrevet psykologi 5 stp
PSY-1002 Psykologisk metodologi I 5 stp
PSY-1020 Psykologiens historie og fenomenbeskrevet psykologi 10 stp

Innhold

Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap om aktuell psykologisk forskning og fagets historiske utviklingstrekk.

Å ha innsikt i fagets historie, er en viktig forutsetning for å kunne forstå moderne psykologi. Fagets historiske utvikling har bidratt til å forme psykologien og gi faget det preget det har i dag. Den moderne psykologiens metodiske tilnærminger, teoretiske perspektiver, underdisipliner og faglige kontroverser er alle et resultat av en utvikling som strekker seg langt tilbake i tid. PSY-1010 tar derfor sikte på å gi studenter på årsstudiet i psykologi og bachelor i psykologi en innføring i fagets viktige utviklingstrekk, filosofiske røtter, historiske skoleretninger og innflytelsesrike personer.

I tillegg til innføringen i psykologiens historie vil to aktuelle tema fra moderne psykologi bli presentert. Temaene skal være "fenomenbasert" i den forstand at aktuelle problemstillinger fra psykologien presenteres i en form som gjør det lett å kjenne igjen fra dagliglivet. De drøftes ut fra både et forskningsmessig og anvendt perspektiv. Eksempler på slike temaer kan være psykisk avvik, seksualvaner, rus/avhengighet, flyskrekk, spiseforstyrrelser, vinterdepresjon, konflikter på jobben, effekter av hjerneskade, systematisk feil i dagliglivets tenkning og beslutninger. Temaene kan variere noe fra år til år.


Hva lærer du

Et overordnet mål med emnet er å gi studentene en forståelse av psykologifaget som en mangfoldig, forskningsbasert akademisk disiplin med relevans for hverdagsliv og samfunnsliv.

Etter fullført og bestått emne skal studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om psykologiens historie, med hensyn til viktige utviklingstrekk, filosofiske røtter, historiske skoleretninger og innflytelsesrike personer
 • Ha kunnskap om de viktigste argumentene i sentrale kontroverser og brytninger i psykologiens historie
 • Ha kunnskap om de viktigste aspekter til utvalgte psykologiens fenomenene
 • Ha kunnskap om de psykologifaglige teoretiske tilnærminger til utvalgte psykologiens fenomenene

Ferdigheter:

 • Kunne beskrive sentrale anvendelser av den forskningsbaserte psykologiske kunnskapen om de utvalgte fenomenene.
 • Kunne beskrive og forklare psykologifagets viktige utviklingstrekk, filosofiske røtter, historiske skoleretninger og innflytelsesrike personer.
 • Kunne forklare de viktigste argumentene i sentrale kontroverser og brytninger i psykologiens historie, for eksempel argumenter for og imot et behavioristisk eller kognitivt perspektiv.
 • Kunne beskrive de to utvalgte psykologiske fenomenene klart, presist og nyansert.
 • Kunne definere de viktigste psykologifaglige begrepene knyttet til de utvalgte fenomenene.
 • Kunne redegjøre for psykologifaglige teoretiske tilnærminger til å forstå de utvalgte fenomenene.
 • Kunne forklare utvalgte aspekter av den forskningsbaserte forankringen av den psykologifaglige forståelsen av fenomenene.

Generell kompetanse:

 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til psykologiens historie
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til utvalgte psykologiens fenomenene
 • Kunne være i stand til å diskutere sentrale spørsmål, analysere og konkludere med de store emner som omfatter fenomenbasert og psykologi historie.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men noen av forelesningene kan bli gitt på engelsk

Undervisning

Arbeidsformen vil vanligvis være tredelt: (1) studentens arbeider selvstendig med pensum og forbereder seg til (2) forelesninger som skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum; og ytterligere bearbeiding av stoffet i (3) seminarer, som skal gi studentene anledning til felles aktiv jobbing med lærestoffet, trening på muntlig og skriftlig fremstilling gjennom diskusjoner, oppgaveøving og skrivetrening. Avhengig av tema og foreleser vil det kunne forekomme avvik fra denne arbeidsformen.

Hvert emne har et virtuelt klasserom i plattformen Canvas. Der vil det være ytterligere stoff til støtte i læringen og et diskusjonsforum til faglig diskusjon med medstudenter og lærere. Informasjon til studenter vil i hovedsak gis i Canvas. Det forventes at studentene jevnlig følger med der for viktige meldinger, og at de der orienterer seg i den tilgjengelige utdypende informasjonen. For øvrig forventes det at studentene jobber aktivt og jevnt, både selvstendig og i selvdrevne kollokviegrupper, for at de skal ha utbytte av undervisningstilbudet og kunne oppnå emnets læringsresultater.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 24.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1010
 • Tidligere år og semester for dette emnet