vår 2024
PSY-0700 Tenkning, læring og skriving i høyere utdanning - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Årsstudiet i psykologi eller Bachelorstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet har fokus på akademisk dannelse. Hovedformålet er å ruste studentene med de viktigste kunnskaper og ferdigheter de trenger for å begynne et studieløp i høyere utdanning. Emnets elementer er tematisk gruppert under overskriftene:

 • Læringsstrategier
 • Grunnleggende praktiske ferdigheter
 • Generelle akademiske ferdigheter.

Det vil naturlig være en del overlapp mellom elementene, og de vil introduseres og jobbes med integrert og parallelt med hverandre igjennom semesteret.

Under temaene knyttet til læringsstrategier skal vi ta for oss ulike tilnærminger til læring og undersøke forholdet mellom forståelse, hukommelse, tenkning og kommunikasjon. Vi skal også se på hva forskningen sier om måter å lese og lære på, samt på tidsstyring og planlegging for effektiv studering.

Under grunnleggende praktiske ferdigheter tar vi for oss elementære, men essensielle ferdigheter - slike som må beherskes godt for at arbeidskrav og større skriftlige arbeider i studieløpet skal bli gode læringsmuligheter.

Under generelle akademiske ferdigheter legger vi vekt på analyse, evaluering og oppbygning av god argumentasjon. Vi skal se nærmere på hva som kjennetegner en god akademisk tekst. Dette omfatter blant annet klarhet og nyanser, god struktur og hensiktsmessig bruk av kilder. Vi vil også berøre sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Til sammen gir disse temaene studentene en unik mulighet til å tilegne seg grunnleggende og gode ferdigheter i informasjonskompetanse, argumentasjon og regulering av egen læring, samt lesing og skriving i akademisk sammenheng.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studenten være i stand til å

Kunnskaper:

 • Beskrive betingelser for god læring.
 • Kjenne igjen vanlige former for god og dårlig argumentasjon.
 • Diskutere sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Ferdigheter:

 • Evaluere egne læringsstrategier.
 • Reflektere over eget kunnskapsnivå i et tema.
 • Gjøre enkle emnesøk etter faglitteratur ved hjelp av egnede søkeverktøy.
 • Hente fram litteratur fra bibliotekets samlinger.
 • Bruke enkle prinsipper for å vurdere kilders relevans og kvalitet.
 • Henvise til kilder på en korrekt måte.
 • Føre referanseliste i henhold til APA-standard.
 • Bruke kilder for å underbygge argumenter.
 • Identifisere hovedbudskap i en tekst.
 • Vurdere om et argument er holdbart eller ikke.

Generell kompetanse:

 • Planlegge for å effektivt lære nytt stoff.
 • Utforme tekst med et tydelig hovedbudskap og klar avsnittsstruktur.
 • Bygge opp et selvstendig argument.
 • Unngå plagiat.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Eksamensoppgave blir gitt på norsk, men eksamen kan leveres på norsk, dansk, svensk eller engelsk.


Undervisning

Emnet følger i hovedsak en omvendt undervisningsmodell. Grunnleggende begreper og prinsipper formidles i videoforelesninger som publiseres på nett. Forelesningene vil ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene, og danner grunnlag for studentenes forberedelse til seminarene. I seminarene arbeider vi med anvendelse og videre utvikling av begreper, prinsipper og prosedyrer gjennom diskusjoner og praktiske øvelser. Seminarene vil også brukes til å støtte studentenes arbeid med eksamensteksten.

Deltakelse på seminar forutsetter forberedelse med forelesninger og en enkel ukentlig seminarforprøve som gjennomføres på nett.

All informasjon om emnet blir lagt ut i emnets Canvas-rom. Det forventes at studentene jevnlig logger seg på Canvas og forholder seg til informasjonen og undervisningsmateriellet der.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 13.05.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Problemstilling Godkjent – ikke godkjent
Faglige kilder Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet omfatter to skriftlige arbeidskrav:

 • Formulering av problemstilling til egen eksamenstekst.
 • Spesifisering av de faglige kildene eksamensteksten skal bygge på.

Begge arbeidskravene må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Besvarelse til kontinuasjonseksamen skal ha ny problemstilling og bygge på andre kilder enn den som ble levert til ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-0700
 • Tidligere år og semester for dette emnet