vår 2024
PRO-2781 Bacheloroppgave i prosessteknologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i prosessteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Progresjonskrav:

100 stp. fra 1. og 2. studieår må være bestått innen 1. oktober. TEK-1507 Matte 1 og TEK-1516 Matte 2 må også være bestått. Evt. andre emner som er relevante for bacheloroppgaven må også være bestått. Dette avgjøres av emneansvarlig.


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Tema for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieprogrammet, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes.

Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt.

Oppgaven kan med fordel ha en ekstern oppdragsgiver. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.


Hva lærer du

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • Kunne planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter:

 • Være i stand til å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • Kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • Kunne gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • Kunne dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Kompetanse:

 • Innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • Bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Engelsk


Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer per uke som utgjør totalt 600 timer.

Tilgjengelig intern veilederressurs per gruppe er 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer per student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer, og kravspesifikasjon for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer, og kravspesifikasjon for gjennomføring av bacheloroppgaven.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30.05.2024 08:00
1/1 40 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 03.06.2024 12:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Forprosjektrapport, statusrapporter og refleksjonsskriv Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

• Individuelt refleksjonsnotat som leveres sammen med sluttrapporten. Kan

også inkluderes i sluttrapporten.

• Deltakelse på alle (3) statusmøter gjennom personlig nærvær, alternativt

nettmøte for nettstudenter.

• Utarbeidelse av forprosjektrapport, og 3 statusrapporter


Mer info om vurderingsform oppgave

Hovedleveransen i prosjektet er en skriftlig sluttrapport. Oppbygning og krav til innhold er definert i et eget kravdokument.

Leveranser definert under arbeidskrav skal være med som vedlegg til sluttrapporten.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Som avslutning av Hovedprosjektet skal det avholdes en sluttpresentasjon. I tillegg til medstudenter og involverte lærere, er ofte oppdragsgiverne invitert. Dette er en høytidelig seanse, så kleskoden er oppgradert i forhold til vanlig. Det settes av totalt 45 minutter til hver gruppe. Studentene har 30 minutter til disposisjon. Først skal det redegjøres kort for bakgrunn og mål for prosjektet og hvordan gangen i prosjektet har vært. Hoveddelen av tiden skal brukes på å presentere resultatet. Deretter er det maksimalt 10 minutter til spørsmål, og 5 minutter for neste gruppe å forberede utstyr etc.

Kontinuasjonseksamen

En ny Bacheloroppgave basert på en ny oppgavetekst kan skrives det påfølgende år.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PRO-2781
 • Tidligere år og semester for dette emnet