vår 2024
PRO-2614 Elektronikk for prosessteknologi - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

 • Resistans, strøm, spenning og effekt i serie og parallelle DC-kretser
 • Resistans, kapasitans og induktans i serie og parallelle AC-kretser
 • Ohms lov, Kirchhoffs strømlov og Kirchhoffs spenningslov
 • Enkle passive filtre

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

 • Grunnleggende kunnskap om vanlige elektroniske basiskomponenter, kretstyper og enkle metoder for kretsberegninger
 • Forståelse for resistans, strøm, spenning og effekt
 • Kjennskap til følgende instrumenter og målinger: Analoge, digitale, DC og AC-målinger, oscilloskopet
 • Forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser.
 • Kjennskap til sikkerhetsregler for arbeide i elektrolaboratorium

Ferdigheter

 • Skal kunne utføre beregninger og analyser av enkle elektriske DC-kretser og AC-kretser vha. Ohms lov, Kirchhoffs strøm og spenningslover
 • Skal kunne bruke måleinstrumenter for måling av strøm, spenning og motstand på laboratorier
 • Skal kunne designe og analysere enkle filtre

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for vanlige begreper og enkle metoder for kretsberegninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quizer (Canvas), hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver, og laboratorieoppgaver.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

4 stk. laboratorieoppgaver må være godkjent.

4 stk. obligatoriske innleveringer må være godkjent.


Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2614
 • Tidligere år og semester for dette emnet