vår 2024
PRO-2613 Innføring i prosessteknologi - 5 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2608 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess 5 stp

Innhold

 • Gjennomgang av regional og nasjonal prosessindustri og ulike typer prosesser som er vanlig forekommende innen, f.eks. olje- og gass, metall- og mineral-, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri
 • Grunnleggende begreper innen kjemi og utvalgte basisemner i kjemiteknikk som behandles kvantitativt
 • Utvalg av enhetsoperasjoner i kjemiteknikk (prosessteknikk) - f.eks. innen partikkelteknologi (geometri, sfærisitet og statistisk fordeling, gravitasjonsseparatoren, sedimentering), kjøleteknikk med varmeoverføring (varmekapasitet, Fouriers lov for konduksjon og konveksjon, Newtons avkjølingslov og logaritmisk snitt, varmevekslerteori og virkningsgrad), elementær fluidteknikk og mekanisk energibalanse (rotasjonsseparatoren, viskositet, indre strømning i rør og Fanning friksjonsfaktor i Hagen-Poiseuilles formulering), enhets - og dimensjonsanalyse (SI/Imperial)

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1518 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

 • Kjennskap til norsk prosessindustri
 • Grunnleggende kunnskap om prinsipper innen industriell prosessering av råvarer, enkel prosessregulering og instrumentering, spesielt innen petroleumsindustri (gass, olje), mineral & metall og kjemiprosessering
 • Kunnskap om grunnleggende prinsipper innen kjemi- og prosessteknikk: Masse- og energibalanser, viktige kjemitekniske eller industrielle enhetsoperasjoner, oppbygging av en prosess, samt kjemiteknisk analyse (dimensjonsanalyse SI/Imperial-systemene)

Ferdigheter

 • Skal kunne forklare forskjellige industrielle prosesser innen, f.eks olje- og gass, metall- og mineral, meieri/bryggeri- og treforedlingsindustri.
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport/laboratorierapport.
 • Skal kunne bruke vanlige matematiske metoder for å løse problemstillinger, fra det enkle og opp til mer sammensatte beregningsoppgaver (f.eks. ved bruk av regneark på PC)

Generell kompetanse

 • Ha forståelse for den sekvensielle oppbyggingen av en industriell prosess (kvalitativt og kvantitativt)
 • Ha forståelse for at ytre miljø-, og andre faktorer kan innvirke på valg av instrumentering
 • Ha forståelse for prosessindustriens kvantitative grunnlag og metoder

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvinger (til sammen ca. 2 x1,5 timer/uke), frivillige elektroniske quizer (Canvas), hjemmearbeid, obligatoriske arbeidskrav bestående av manuelle innleveringsoppgaver.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 stk. obligatoriske, manuelle innleveringer (via Canvas-mapper) hvor begge må være godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2613
 • Tidligere år og semester for dette emnet