vår 2024
PRO-2607 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1

Innhold

Kjemiteknikk

Emnet har fokus på kjemiteknikk med prosesser som gir lave CO2-utslipp og består av

 • Utledning av balanselikninger
 • Massebalansen med reaksjon
 • Energibalansen
 • Kjemisk reaksjonsteknikk
 • Prosessdynamikk
 • Prosessdesign

Statistisk prosesskontroll

 • Prosessforståelse
 • Prosessvariasjon
 • Prosesskontroll
 • Prosesskapabilitet
 • Prosessforbedring
 • Forsøksdesign
 • Lover, reguleringer og etikk
 • Trusselmodellering og risikostyring
 • Sikkerhetsarkitektur og innebygd informasjonssikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

PRO-2501 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap, PRO-2613 Innføring i prosessteknologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Kjemiteknikk

Emnet skal gi kandidaten kunnskap om fagområdene innenfor prosesskjemien med fokus på lave CO2-utslipp. Disse er

 • De kjemiske fremstillingsmetodene for stoffene. Dette området blir også kalt kjemisk teknologi, på engelsk «unit processes». Det omfatter arbeidet med å gjennomføre kjemiske reaksjoner i teknisk målestokk, med de apparater og under de betingelser som er nødvendige.
 • Produksjon av fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • Brenselcellers virkemåte
 • Fangst av CO2 fra gassutslipp

Statistisk prosesskontroll

 • Emnet etablerer grunnleggende kunnskaper om og forståelse for praktisk anvendelse av statistiske metoder for å beskrive, overvåke, styre og optimalisere prosesser.
 • Studenten lærer hvordan slike metoder benyttes for å forbedre produkters kvalitet og prosessytelser hos virksomheter og hvordan prosessforsøk designes.
 • Kandidaten kan gi en oversikt over de mest relevante lover, forskrifter og standarder for IKT-sikkerhet innenfor datafangst og prosesskontroll
 • Kandidaten kan prioritere risiko og lage planer for risikoredusering ved datafangst og visualisering
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende tekniske sikkerhetsmekanismer og deres muligheter og begrensninger
 • Kandidaten er kjent med behovet for å tenke helhetlig sikkerhet under utvikling, produksjon, drift og avvikling av systemer

Ferdigheter:

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal kunne beskrive og analysere prosesser og enhetsoperasjoner i forskjellige produksjonsprosesser og beskrive kjemitekniske anvendelser ut ifra sin forståelse av de aktuelle kjemiske og fysikalske prinsippene.
 • beregne masse- og energibalanser for sammensatte kjemiske og fysikalske prosesser

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal kunne bruke dataverktøy for statistisk prosesskontroll på et nivå som tilsvarer «Six sigma green belt», og kunne gjennomføre prosessdrevne prosjekter med definisjon, måling, analyse, forbedring og kontroll.

Generellkompetanse:

Kjemiteknikk

 • Kandidaten skal ha kunnskap om kjemiske og fysikalske prinsippers betydning for en produksjonsprosess i forhold til material-, og energieffektivitet og potensialet for optimalisering.

Statistisk prosesskontroll

 • Kandidaten skal ha forståelse for hvor betydningsfull statistisk prosesskontroll er innen moderne produksjon og hvordan statistisk prosesskontroll benyttes i praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, innspilte demoer, individuelle øvinger og gruppeøvinger i klasserom eller lab.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Utlevering)
21.05.2024 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Fire (4) innleveringsoppgaver som alle må være godkjent for å få eksamensrett.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2607
 • Tidligere år og semester for dette emnet