vår 2024
PFF-5029 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på PPU 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Innhold

Undervisning og læringsaktiviteter i emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring. I dette inngår også utdanningspolitikk i et historisk og aktuelt perspektiv med vekt på skolens rolle i forhold kritisk tenkning, danning og demokrati

Arbeidsmåter som fremmer kunnskapsproduksjon og samarbeid mellom elevene vil vektlegges. Undervisningen vil også legge vekt på kulturelt mangfold i skolen og samfunnet og hvordan dette kan møtes med god undervisning. Et særlig fokus rettes mot samiske elevers rett til opplæring og hvordan deres særlige forutsetninger kan bli møtt. Kulturelt mangfold ivaretas også gjennom tilpassa opplæring og variert undervisning.

Undervisningen tar videre opp skolen som institusjon og organisasjon. Særlig vektlegges utviklingsperspektivet og å utvikle studentens forståelse for å være med å forme skolens utviklingsarbeid i et fellesskap. I tillegg blir sammenhengen mellom skolens overordnede mandat og organisasjonsforståelse være et viktig tema. I dette inngår også å utvikle forståelse for hvorfor lærersamarbeid er viktig for skolens utvikling. Og hvordan skolens samspill med hjemmet er avgjørende for elevens utvikling. Aksjonslæring/aksjonsforskning vektlegges som forsknings- og utviklingsstrategi. I dette inngår også relevant vitenskapsteori og metodekunnskap. Særlig vektlegges kunnskap om metoder som fremmer innsikt i profesjonelle handlinger som eks logg, observasjon og ulike former for intervju.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • God innsikt i det lokale og globale perspektiv i undervisning og læring.
 • Kunnskap om utdanningspolitiske skillelinjer i et historisk perspektiv
 • God kunnskap om hva kulturelt mangfold i skolen er, med særlig vekt på samiske elevers utfordringer.
 • Solid forståelse av hva som kjennetegner skolen som institusjon og organisasjon
 • Kunnskap om et godt samspill mellom skole og hjem
 • Forståelse for hvordan systematisk innhenting av empiri fra praksis genererer ny kunnskap om læreryrket
 • Kunnskap om hva aksjonslæring og aksjonsforskning er som forsknings- og utviklingsstrategi.
 • God forståelse av ulike metoder som logg, observasjon og refleksjon og hvordan disse kan anvendes i aksjonslæring og aksjonsforskning.
 • Omfattende kunnskap om hva kollegialt lærersamarbeid er og hvilke forutsetninger det bygger på.
 • Kunnskap om forholdet mellom kritisk tenkning, danning og demokrati

Ferdigheter og kompetanse

Studenten kan:

 • Planlegge og gjennomføre et aksjonslæringsforløp
 • Reflektere over utviklingsforløpet og resultat av aksjonen sin
 • Respondere på medstudenters fremlegg og gi konstruktiv kritikk
 • Inngå i samtaler som reflekterer pedagogisk teori og praksis
 • Delta i samtaler om studiets utvikling og egen utvikling som lærerstudent
 • Kunne reflektere over og analysere profesjonsetiske spørsmål og problemstillinger.
 • Anvende metoder som er relevant for forståelse av utvikling av profesjonell lærerkompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 60 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis, den angir læringsutbytte for praksis


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.04.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 07.05.2024 08:15
1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Legge fram kunnskaper med medstudenter Godkjent – ikke godkjent
Samtalepartner Godkjent – ikke godkjent
Delta på undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: PFF-5029
 • Tidligere år og semester for dette emnet