vår 2024
PFF-5017 Praksis del 2- Praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning, PFF-5020 Eleven, læreren, læring og læringsmiljø

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre et FoU-arbeid med vekt på aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi. Der det ligger til rette for det, kan dette inngå som en del av skolens FoU-aktivitet.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå, særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 • inngående, erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • kunnskap om skolen som institusjon og ledelse av den
 • kunnskap om bruk av skolens fysiske, sosiale og kulturelle omgivelser i egen undervisningspraksis
 • kunnskap om skolens samarbeid med foreldre og andre instanser
 • erfaringsbasert kunnskap om aksjonslæring og aksjonsforskning som strategi for skoleutvikling
 • kunnskap om praksisskolens FoU virksomhet

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • begrunne og anvende et bredt utvalg arbeidsmetoder
 • begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier og bruke disse aktivt i veiledning og samhandling med elevene
 • kan vurdere om eleven har tilstrekkelig utbytte av opplæringen
 • samarbeide med praksislærere, andre lærere og ledelsen om undervisningen og delta aktivt i profesjonsfellesskapet
 • bygge relasjoner til elever og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere eget lærerarbeid på en selvstendig måte i samsvar med skolens læreplaner, lov- og verdigrunnlag med særlig vekt på variasjon og tilpasning
 • Utforme, gjennomføre og rapportere eget FoU-arbeid.
 • bygge gode relasjoner og kan kommunisere godt med elever og kolleger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 7 uker - 35 dager i vårsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen Godkjent – ikke godkjent
Fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på relevante møter og læreraktiviteter Godkjent – ikke godkjent
Utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning Godkjent – ikke godkjent
Planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer Godkjent – ikke godkjent
Aksjonslæringsprosjekt inkludert datainnsamling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre ett nytt forsøk på å bestå praksis.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5017
 • Tidligere år og semester for dette emnet