høst 2024
PFF-5015 Praksis del 1- praktisk pedagogisk utdanning - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen i praktisk-pedagogisk utdanning og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 6 uker - 30 dager. Praksis gjennomføres alene, i par eller gruppepraksis.


Innhold

Emnet har to hovedtema.

Det første er at det legges særlig vekt på utprøving og grunnleggende mestring av sentrale vurderings- og arbeidsformer.

Det andre hovedtemaet vil være læreren som leder av klassen med ansvar for utvikling av læringsmiljøet.

Dersom praksis gjennomføres som parpraksis, vil også kollegasamarbeid og veiledning være et tema.

Yrkesetiske problemstillinger vil inngå i alle sider av praksisopplæringa.


Hva lærer du

Etter bestått praksis skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten har

 • erfaringsbasert kunnskap om å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning tilpasset ulike elevforutsetninger
 • innsikt i skolens ulike læringsarenaer, utforming og ressurser, inkludert dens sosiale, kulturelle og fysiske omgivelser

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre tilpassede undervisnings- og læringsforløp i samsvar med læreplaner og lovverk
 • bruke og begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier
 • framstå som tydelig klasseleder og bidra til et læringsfremmende klassemiljø
 • samarbeide med studentkollegaer, veiledere, andre lærere og ledelsen i undervisning og øvrige profesjonsaktiviteter
 • bruke digitale verktøy i undervisning

Kompetanse

Kandidaten kan

 • reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver og vise vilje og evne til å respektere den enkelte elevs integritet
 • kritisk vurdere egen og andres praksis
 • bygge læringsfremmende relasjoner og kommunisere godt med elever, medstudenter, veiledere og øvrig personale

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisemne

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Aktiv deltakelse på all praksis og møtt alle krav i praksisen Godkjent – ikke godkjent
Fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på ulike samarbeidsarenaer Godkjent – ikke godkjent
Utarbeidet planer for undervisningsøkter som grunnlag for løpende veiledning Godkjent – ikke godkjent
Levert planleggingsdokument før praksisbesøk fra universitetslærer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

En student som får karakteren «ikke bestått» i praksis, kan gjøre ett nytt forsøk på å bestå denne praksisperioden.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5015
 • Tidligere år og semester for dette emnet