høst 2024
PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk med praksis - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv, PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd, PED-1017 Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole, PED-1018 Mangfold og inkluderingeller PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring, PED-1011 Normalitet, avvik og funksjonshemning, PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv, PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk 10 stp

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

 • Språkvansker
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Matematikkvansker
 • Praksisrelatert arbeid

Emnet gir teoretisk kunnskap om utviklingsmessige språkforstyrrelser, dysleksi og matematikkvansker, samt kognitive minnefunksjoner knyttet til utvikling av språk og matematisk forståelse. Studentene gjøres kjent med normal utvikling innen språk og tallforståelse, samt hva som utgjør diagnostiske kjennetegn og markører for barn med vansker på disse områdene. Studentene blir presentert for praktisk øving med enklere kartleggingsmateriell som er egnet for å avdekke vansker, samt praktiske ferdigheter til å skrive testrapport for bruk i barnehage eller skole. Emnet gir kunnskap om forebyggende tiltak i barnehage og skole, og individuell tilrettelagt opplæring for barn og unge med særlige behov. Emnet tilbyr ikke sertifisering for bruk av standardiserte tester på området.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

 • kunnskap om aldersforventet utvikling for alder innen språk-, lesing og skriving, og matematikk.
 • kunnskap om hva som utgjør avvikende utvikling innen språk og matematikk.
 • kunnskap om kartlegging av språk, lesing og skriving og matematikk
 • kunnskap om individuell tilrettelegging for barn og unge med lærevansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk.
 • ha kunnskap om markører for diagnoser innen språk og matematikk.
 • kunnskaper om observasjon og observasjonsverktøy
 • kunnskap om faglige og etiske holdninger i det spesialpedagogiske arbeidet

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne planlegge og gjennomføre utredninger med enklere kartleggings-/screeningtester innen språk, lesing og skriving, og matematikk.
 • Kunne gjennomføre observasjon og kartlegging
 • planlegge og legge til rette for universell opplæring.
 • kunne analysere testskårer basert på diagnostiske kjennetegn og forskningsteori innen fagfeltet. og skrive rapport på bakgrunn av dette.
 • kunne vurdere adekvate tiltak for identifiserte vansker med språk, lesing og skriving og matematikk.
 • kunne søke kunnskap om og innsikt i utredning og tiltak innen språk, lesing og skriving, og matematikk
 • kunne beskrive og drøfte hva som utgjør sentrale markører for diagnoser innen språk og matematikk
 • analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i relevant teori.

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at studentene skal:

 • samarbeide og reflektere med medstudenter om faglige problemstillinger knyttet til lesing, skriving og matematikk.
 • vurdere styrker og svakheter i utredninger og kartlegginger av språk og matematikk.
 • kunne skriftlig fremstille utrednings- og kartleggingsresultater i rapportform på en etisk og faglig forsvarlig måte.
 • kunne vurdere og reflektere kritisk over ulike teoretiske problemstillinger innen språk, lesing og skriving og matematikk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformene vil være en kombinasjon mellom forelesninger, studentaktive læringsformer og seminarer samt praksisrelaterte arbeidsoppgaver.

Emnet har obligatoriske praksisrelaterte arbeidsoppgaver, se egne retningslinjer for praksis. Retningslinjene kunngjøres ved studiestart.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Kartleggingstest i språk Godkjent – ikke godkjent
Kartlegging i matematikk Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på praksisrelaterte arbeidsoppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: Skriftlig innlevering av utredningsrapport basert på en kartleggingstest i språk. Maks. 4 sider
 • Arbeidskrav 2: Skriftlig innleving av en utredningsrapport basert på kartlegging i matematikk.. Maks. 4 sider
 • Godkjent deltakelse på praksisrelaterte arbeidsoppgaver, jamfør retningslinjer for praksis

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-2013
 • Tidligere år og semester for dette emnet