vår 2024
PED-2003 Bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammene i pedagogikk, spesialpedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-2000 Innføring i metode og bacheloroppgave i pedagogikk og spesialpedagogikk 20 stp
PED-2002 Prosjektoppgave 20 stp

Innhold

I emnet fordyper studentene seg i et selvvalgt tema innen pedagogikk eller spesialpedagogikk, og utarbeider en større, selvstendig oppgave. Bacheloroppgaven kan være en litteraturstudie, en forberedelse til et tenkt, større forskningsprosjekt, eller gjennomføring av et mindre forskningsprosjekt. Bacheloroppgaven skal utformes på bakgrunn av en oppgavemeny. Gjennom bacheloroppgaven skal studentene både vise fordypning innen et selvvalgt tema, kunnskap og forståelse av forskningsmetode og vitenskapsteori, og kompetanse i å gjennomføre et selvstendig prosjekt og utarbeide en større, sammenhengende tekst.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Inngående kunnskap om det selvvalgte temaet for bacheloroppgaven.
 • Bred kunnskap om å designe og gjennomføre et forskningsprosjekt.
 • Bred kunnskap om utforming av akademiske tekster.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • formulere og begrunne en faglig problemstilling og valg av metode som passer til problemstillingen.
 • orientere seg i forskningslitteratur og foreta begrunnende valg av bruk av forskningslitteratur.
 • planlegge og gjennomføre en litteraturstudie, kvalitativ eller kvantitativ studie.
 • mestre formelle og faglige krav til et vitenskapelig arbeid.

Kompetanse

Studenten kan:

 • kan formulere og besvare en faglig problemstilling på en selvstendig måte.
 • delta i faglig drøfting og kommunisere om faglige spørsmål.
 • gjøre rede for og forholde seg til forskningsetiske retningslinjer.
 • kan oppdatere seg innen eget fagområde.
 • skrive en vitenskapelig fagtekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Bacheloroppgaven kan leveres på norsk eller engelsk.


Undervisning

Hoveddelen av arbeidet er knyttet til arbeid med egen bacheloroppgave. Det oppnevnes veileder til alle bacheloroppgaver. I tillegg gis det undervisning i form av forelesninger og seminarer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.06.2024–07.06.2024 1/1 30 Minutter A–E, stryk F
Oppgave 07.05.2024 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Inntil tre studenter kan levere bacheloroppgave sammen.

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 6-7 000 ord. Når to studenter leverer oppgave sammen, skal oppgaven ha et omfang på inntil 10 000 ord. Når tre studenter leverer oppgave sammen, skal oppgaven ha et omfang på 10-12 000 ord. I tillegg kommer litteraturliste og eventuelle vedlegg.

For studenter som leverer felles oppgave skal muntlig eksamen likevel gjennomføres individuelt.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen skal være en faglig samtale om tema for oppgaven (ca 20-30 minutter).

Endelig karakter settes etter muntlig eksamen ut fra en skjønnsmessig vurdering av både innlevert bacheloroppgave og justerende individuell muntlig eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Begge eksamensdeler må tas på nytt. Studenter kan levere en forbedret/bearbeidet versjon av bacheloroppgaven.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: PED-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet