vår 2024
PED-1018 Mangfold og inkludering - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i spesialpedagogikk og kan tas som valgemne på bachelor i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PED-1010 Tilpasset og inkluderende opplæring 5 stp

Innhold

Emnet vil gi en introduksjon til sentrale teoretiske begreper i spesialpedagogikk knyttet til mangfold og inkludering.

Hovedvekten vil bli lagt på å være kjent med internasjonale, nasjonale og lokale intensjoner om inkludering, samt hvordan intensjonene realiseres. Emnet belyser ulike former for normalitet og annerledeshet i et barnehage- og skoleperspektiv.

Studenten forventes å forstå og beskrive sentrale forhold knyttet til inkludering og mangfold i feltet.

Emnet vil også belyse hvordan organisering av undervisningspraksis kan fremme læring, læringsmiljø, tilhørighet og livskvalitet i barnehage og skole.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • Sentrale spesialpedagogiske intensjoner om inkludering og mangfold i dagens samfunn.
 • Skillet mellom ideologiske intensjoner om inkludering og mangfold, og realisering av intensjonene i praktisk-pedagogiske situasjoner.
 • Sentrale teoretiske begreper om normalitet, avvik, annerledeshet, inkludering, ekskludering og stigma.
 • Ulike konsekvenser barn og unge kan ha som følge av diskriminering og utestenging.
 • Hvordan ulike handlinger, holdninger og organisering av tilrettelegging kan bidra til økt inkludering og livskvalitet for barn i barnehage og skole.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende kunnskaper om inkludering i tilrettelegging for individer og grupper.
 • anvende forskningsbasert kunnskap, ideologiske begreper og praktiske erfaringer i kritiske analyser om inkludering i barnehage og skole.
 • reflektere over etiske problemstillinger knyttet til inkludering barnehage og skole.
 • søke opp, vurdere og henvise til forskning og benytte forskning i akademiske tekster.
 • beherske fremstilling av tekst med tydelig struktur, argumentasjon og riktig bruk av kildehenvisning.

Kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og behersker å drøfte relevante spesialpedagogiske problemstillinger om inkludering
 • opptrer i tråd med etiske krav og retningslinjer for spesialpedagogisk virksomhet.
 • kan skriftlig formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger for inkludering i spesialpedagogikk.
 • kan foreslå tiltak for å fremme inkludering og motvirke sosial ekskludering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.05.2024 09:00 (Utlevering)
08.05.2024 17:00 (Innlevering)
8 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Refleksjonsoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

En skriftlig individuell refleksjonsoppgave på oppgitt tema (ca. 1500 - 2000 ord)

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1018
 • Tidligere år og semester for dette emnet