vår 2024
PED-1017 Spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og kan tas som valgemne på bachelor i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Innhold

Emnet gir en generell innføring i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Spesialpedagogikkens plass i det spesialpedagogiske tiltaksarbeidet vil være sentralt i emnet.

Emnet gir kunnskap om den spesialpedagogiske tiltakskjeden og spesialpedagogens rolle i utrednings- og tiltaksarbeid i barnehage og skole. Studentene får et innblikk i utredningsarbeid, kartleggingsmateriell og kartleggingsprosedyrer og tilrettelegging i det spesialpedagogiske arbeidet.


Anbefalte forkunnskaper

PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk, PED-0700 Examen paedagogicum, PED-1001 Pedagogisk psykologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Den spesialpedagogiske tiltakskjeden og spesialpedagogens rolle i det spesialpedagogiske tiltaksarbeidet i barnehage og skole.
 • Test-teori, kartlegging og kartleggingsmateriell i det spesialpedagogiske arbeidet
 • Sentrale spesialpedagogiske begreper som tilpasset opplæring, tidlig innsats, forebyggende arbeid og likeverd.
 • Sentrale lover og forskrifter knyttet til spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole.
 • Tverrfaglig samarbeid om barn med behov for ekstra tilrettelegging i barnehage og skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Planlegge og gjennomføre enklere spesialpedagogiske kartlegginger i barnehage og skole
 • Vurdere og gir råd om tiltak for barn med ekstra tilretteleggingsbehov i barnehage og skole.
 • Utforme spesialpedagogiske utredningsrapporter

Kompetanse

Studenten kan:

 • Reflektere over etiske dilemmaer knyttet til bruk av testmateriell innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • Reflektere over egne kunnskaper, ferdigheter og personlig kompetanse i spesialpedagogisk arbeid.
 • Foreta kritiske refleksjoner over kvaliteten til kartleggingsmateriell basert på test-teori.
 • Drøfte hvordan spesialpedagogikk som fagfelt kan bidra til forebygging av vansker hos barn og unge.
 • Reflektere over egen og spesialpedagogens rolle i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehage og skole, samt i møte med foreldre/foresatte og øvrig hjelpeapparat.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Muntlig eksamen 28.05.2024–29.05.2024 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Innlevering av en kartleggingsrapport etter gjennomført kartlegging av en medstudent på 1-3 sider.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Gruppebasert muntlig eksamen med inntil 4 studenter med utgangspunkt i oppgitt tema knyttet til spesialpedagogisk arbeid. 1 dags forberedelse fra oppgaveutlevering til muntlig eksamen. Det gis individuell vurdering.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1017
 • Tidligere år og semester for dette emnet