vår 2024
PED-1002 Undervisning og læring - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk for studenter på bachelor i pedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Innhold

Studentene skal ha solide kunnskaper om tilrettelegging av undervisning, det vil si innsikt i faktorer og prosesser som påvirker undervisning og undervisningsplanlegging og dermed studenters læring. Studentene skal videre ha ferdigheter knyttet til analyse av lære-, undervisnings-, opplærings- og virksomhetsplaner, det vil si funksjonelle analytiske redskaper (modellforståelse) som er relevante for plananalyse. Studentene skal kunne identifisere og reflektere over hva som begrunner ulike typer planverk, det vil si ha tverrgående kompetanse knyttet til planers prinsipielle og/eller ideologiske begrunnelse.

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk

Hva lærer du

Læringsmål:

Studentene skal ved emnets slutt:

Kunnskap

 • Kunnskap om å forklare didaktiske grunnkategorier;
 • Kunne forstå, forklare og gi eksempler på didaktiske rammefaktorer og kunne reflektere over praktiske konsekvenser av vektlegging av rammefaktorer;
 • Kunne forklare sammenhengen mellom undervisning og læring på ulike måter og fra ulike perspektiv og kunne reflektere over sammenhengen mellom didaktisk innretning og læringsteoretisk oppfatning;
 • Kunnskap om ulike måter å organisere undervisning på;

Ferdigheter

 • Kunne skille mellom begrepene "undervisning", "læring" og "vurdering" og kunne analysere (lære-) planer ved hjelp av disse begrepene;
 • Forstå og kunne anvende pedagogiske tabeller, modeller og figurer for å forklare og reflektere over sammenhengen mellom undervisning og læring;
 • Kunne identifisere, gjenkjenne og analysere didaktiske elementer i ulike typer planverk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Emnets undervisnings- og læringsformer er såkalt studentaktive. I emnet vil studentaktivitet fremmes gjennom deltakelse i diskusjoner og ved fremlegg, innleveringer og vurderinger, i tillegg til ved arbeid on-line. Hovedpoenget er at studentene skal gjøre istedenfor å høre. Tanken er at de i så fall lærer bedre fordi de da lærer det de skal lære ved å gjøre det de skal lære.

Diskusjoner. Mye av undervisningsflaten kommer til å bestå av gruppearbeid i form av diskusjoner av ulike slag (miniatyr workshops).

Fremlegg. Studentene skal gjennomføre fremlegg i løpet av emnet, det vil si legge frem faglige poenger, oppfatninger, påstander og perspektiver for hverandre, både muntlig og skriftlig.

Innlevering. Siden emnets formål er at studentene skal kunne gi en skriftlig fremstilling, må studentene få øve på det å gi skriftlige fremstillinger av slike tema.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 03.05.2024 09:00 (Utlevering)
10.05.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et skriftlig arbeid over oppgitt tema Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et skriftlig arbeid på maks 2 sider over oppgitt tema. Innleverte arbeider vurderes formativt. Og studentene gis mulighet til en kort samtale i forlengelse av vurderingen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet