høst 2024
PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årstudium i pedagogikk. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiv på barns og unges utvikling: det psykologiske perspektivet tar for seg utvikling og oppvekst i lys av utviklingspsykologi; det kulturelle perspektivet belyser oppvekst og kunnskapsoverføring som kulturelle fenomen; det samfunnsmessige perspektivet vier forholdet mellom oppvekst og samfunn særlig oppmerksomhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • ha en oversikt over sentrale teorier om barns og unges utvikling
 • Ha oversikt over hvordan oppvekstforhold påvirker utvikling
 • Ha oversikt over hvilke personlige og samfunnsrelaterte variabler som påvirker utvikling

Ferdigheter

 • kunne skriftlig og vitenskapelig formidle kunnskap om teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling, hvordan oppvekstforhold, personlige og samfunnsrelaterte variabler påvirker utvikling

Kompetanse

 • kunne anvende flere alternative teorier i forståelsen av barn og unge i ulike faser av utviklingen
 • kunne vurdere ulike teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling
 • Forstå hva som kan påvirke utvikling og hvordan man skal jobbe med dette i en pedagogisk setting.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer.

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 19.11.2024 09:00 (Utlevering)
19.11.2024 16:00 (Innlevering)
7 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Skriftlig innlevering over gitt tema.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet