høst 2024
ODO-6300 Spesialistutdanning i kjeveortopedi - 180 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på spesialistprogrammet i kjeveortopedi, og kan ikke tas som et enkelt emne.

Innhold

Kjeveortopedi er den del av odontologien som omfatter diagnostikk og behandling av medfødte og ervervede bitt- og tannstillingsanomalier basert på kunnskap om anomalienes årsaker, konsekvenser og forebyggelse. Faget er forankret i kunnskap om normal og anormal kraniofasial vekst utvikling og funksjon.

Hva lærer du

Kunnskap:

• Vurdere kjeveortopediske avvik i lys av individets vekst/utviklingsstadium.

• Vurdere kjeveortopediske behandlingsbehov fra et objektivt pasientrelatert perspektiv.

• Vurdere og prioritere behandlingsbehov basert på tilgjengelige kjeveortopediske resursser.

• Være konsulent og samarbeidspartner med allmenntannleger når det gelder pasienter med behov for forebyggende og interceptiv kjeveortopedisk behandling

Ferdigheter:

• Behandle alle typer tannstillings-, bitt- og kjevestillingsavvik i alle aldre

• Samarbeide om pasienter som krever interdisiplinær kompetanse, herunder voksen kjeveortopedi, ortognatisk kirurgi og leppe-, kjeve-, ganespaltbehandling.

• Kunne diagnostisere og behandle alle former for etablerte malokklusjoner som opptrer i en befolkning. • Kunne forebygge og interceptivt behandle avvikende funksjon og/eller erupsjonsmønster som ellers skulle lede til alvorlige bittavvik

Generell kompetanse:

• Delta sammen med andre spesialister i behandlingen av alvorlige anomalier i kjeve/ansiktsskjelettet som også inkluderer malokklusjoner

• Delta sammen med andre spesialister ved planlegging og behandling av kompliserte multidisiplinære kasus som krever kjeveortopedisk kompetanse

• Analysere og evaluere ny kunnskap innen faget

• Kunne delta i og gjennomføre etterutdanning og videreutdanning av tannhelsepersonell.

• Planlegge, utføre og presentere vitenskaplige undersøkelser


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studiet er inndelt i seminarundervisning og klinisk undervisning/pasientbehandling. I tillegg kursdeltakelse.

Alle kurs og seminarer er obligatoriske.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 6 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Mappevurdering kasus Godkjent – ikke godkjent
Spesialistoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Vurderingsmappen som legges frem til eksamen skal innholde dokumentasjon av 10 ferdigbehandlede kasus som skal representere stor variasjonsbredde med hensyn til både malokklusjonsproblemer og behandlingsstrategi.

Før kandidaten kan melde seg opp til eksamen må ha/hun har levert et skriftlig arbeid som er basert på egen forskning og som er publisert eller er på et slikt nivå at det kan publiseres i et norsk eller internasjonalt fagtidskrift. Unntaksvis kan de godtas en publiserbar oversikt basert på litteraturstudier.

For å kunne søke fakultetet om å fremstille seg for eksamen må prosjektoppgaven være avsluttet og godkjent av fagavdeling i IKO.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

For å fremstille seg for eksamen skal det følge en oversikt over klinisk virksomhet (dokumenterte, behandlede kasus), kurs, prosjektarbeid og melding fra den fagansvarlige person i kjeveortopedi ved IKO om at utdanningen anses fullført i henhold til vedtatte krav. For eksamen vil fakultetet oppnevne en eksamenskomite med en ekstern eksaminator. Eksamensformen er muntlig, men skriftlige spørsmål kan også inkluderes som del av eksamen.

Eksamen avholdes i siste semester av den 3 årige utdanningen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 180
  • Emnekode: ODO-6300
  • Tidligere år og semester for dette emnet