høst 2024
ODO-3901 Masteroppgave i odontologi - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-3005 Ekstern praksis del 1

Innhold

For å få godkjent masterutdanningen i odontologi kreves det en godkjent prosjektoppgave normert til 20 studiepoeng. Arbeidet med masteroppgave skal først og fremst gi egen erfaring fra vitenskapelig arbeid med god fordypning av problemstillinger/studiefaget.

Det er anledning for to eller tre studenter om å gå sammen om å skrive masteroppgave. Det er veiledningkotrakt for masteroppgaven, som underskrives av veileder, biveileder og student(er).

Programstyret for Master i odontologi og Bachelor i tannpleie, har vedtatt at minimum en veileder på hver masteroppgave må være ansatt ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Masteroppgaven bør skrives på engelsk, men kan skrives på norsk, og skal være på om lag 20 sider. For grupper på tre studenter vil det være naturlig at oppgaven utvides noe i omfang opp mot 50% (ca 30 sider). En vanlig inndeling av oppgaven vil være:

Del Innhold

Abstract

Kort oppsummering av oppgaven (inntil 300 ord)

Background/Introduction

Presentasjon av temaet og konkrete problemstillinger/hypoteser med relevante litteraturhenvisninger,

Methods and materials

Beskrivelse av materialet for undersøkelsen og hvilke metoder du har benyttet

Results

Hvilke resultater du har funnet; beskrivende/deskriptiv oppsummering eller statistiske analyser

Discussion

En diskusjon av egne resultater sammenliknet med andre liknende studier med litteraturhenvisninger

Conclusion

Hva kan man konkludere med på bakgrunn av funnene, hva er konsekvensene i et større perspektiv

References

En strukturert oversikt over den litteratur som du har henvist til og sitert/referert

Appendix

Vedlegg som for eksempel spørreskjema eller annet materialet benyttet

Den skal videre disponeres/utformes etter retningslinjer for en vitenskapelig publikasjon, se for eksempel Vancouver eller APA; dette avtales med veileder. Oppgaven skal skrives med fontstørrelse 12 (Times New Roman) og linjeavstand 1 1/2. Masteroppgave skal vanligvis ikke ha flere enn fem figurer og fem tabeller. Det anbefales at EndNote benyttes for referansene i oppgaven. Det finnes maler for utarbeiding av masteroppgaven ved IKO og Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, som bør benyttes.

I slutten av 9. semester skal masteroppgaven presenteres og diskuteres i et midtveisseminar. I seminaret presenteres hvor langt studenten/studentene har kommet med masteroppgaven. Seminaret er obligatorisk.

Studenter som leverer felles masteroppgave må levere en kort redegjørelse for hvordan arbeidet har vært fordelt mellom dem i gjennomføringen av oppgavearbeidet og i skrivingen av selve teksten.


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

  • kan redegjøre inngående for det valgte fagområde som gjennspeiler forskningsfronten innen emnet
  • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets vitenskapsteori, kunne vurdere forskjellige forskningsprosesser samt bidra till ny kunnskap, nye teorier og nye metoder

FERDIGHETER:

  • kan analysere og forholde seg kritisk til problemstillinger; hvordan en planlegger og gjennomfører forskningsoppgaver.
  • kan - under veiledning - gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsliknende prosjekt , samt kunne håndtere komplekse faglige spørsmål
  • kan lede og gjennomføre forskningsliknende oppgaver

GENERELL KOMPETANSE:

Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdete om etiske problemstillinger; kan identifisere og reflektere over preblem. Kandidaten skal kunne formidle og kommunisere faglig og vitenskapelig kunnskap


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk, men undervisning kan også bli gitt på engelsk. Studentene oppmuntres til å levere oppgaven på engelsk, siden dette ofte er publikasjonsspråket. Oppgavene kan leveres på norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og individuell veiledning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 1 Timer Bestått – Ikke bestått
Oppgave 1/2 Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk seminar.

Mer info om vurderingsform oppgave

Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe (maks 3 studenter per gruppe), og skal leveres inn i 10.semester. Masteroppgaven leveres elektronisk i MUNIN. http://munin.uit.no/ og i Wiseflow, og vurderes til bestått/ikke bestått. Frist for innlevering vil vanligvis bli satt i perioden 2. - 10. mai.

Bestått oppgave fremlegges muntlig i slutten av semesteret.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Masteroppgaven presenteres og forsvares offentlig på slutten av 10. semester. Muntlig eksamen er lagt opp som en doktorgradsdisputas der forfatteren/forfatterne presenterer kort sin oppgave i løpet av 30 minutter. Den muntlige presentasjonen kan være på norsk, men den skriftlige presentasjonen bør være på engelsk. Den påfølgende diskusjonen, som skal pågå i ca 15 minutter, gjøres av studenter fra samme kull som skal gjøre en kritisk og konstruktiv gransking av arbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet i hht. Forskrift for studier og eksamener ved UiT. §26. Det tillates at revidert oppgave leveres 1 - én gang.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: ODO-3901
  • Tidligere år og semester for dette emnet